NİZAMEDDİN PERVANE MESCİDİ

Yerin adı: Konya’da bulunduğu biline mescidin konumlandığı yer bilinmemektedir.

Yapım Tarihi: Mescidin 1258 yılından önce inşa ettirildiği düşünülmektedir

Kitabe: Kitabesi bulunamamıştır.

Vakfiye: Vakfiyesi bulunamamıştır.

Kurucu: Banisinin Nizameddin Pervane olduğu düşünülmektedir.

Sanatçı:

Onarım Durumu:

Plan:

Üçboyutlu Özellik:

Malzeme:

Süsleme:

Tarihlendirme:

Değerlendirme:

Kaynakça: YASA,Azize, Anadolu Selçuklularında Türk İslam Şehri Olarak Konya(3 cilt), Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üni. Sos. Bilm. Ens. Ankara,1996.
BAYKARA, Tuncer, Türkiye Selçukluları Devrinde Konya, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, 1985.