SUGÖZÜ HAMAMI

Yerin adı: Alanya’nın Sugözü mahallesinde bulunan yapı, Sugözü köşkünün yaklaşık 25 m uzağında yer alır.

Yapım Tarihi: 13. yüzyıl.

Kitabe: Yapıdan günümüze ulaşmış bir kitabe bilinmemektedir.

Vakfiye: Yapıya ait vakfiye bulunamamıştır.

Kurucu: Bilinmiyor.

Sanatçı: Bilinmiyor.

Onarım Durumu: Kalıntı halindeki yapının bazı bölümlerine ait izler takip edilebilirken külhan kısmı günümüze ulaşamamıştır. Büyük bir ihtimalle külhanı, sıcaklığın güneyinden geçen yolun altında kalmıştır. Oldukça harap durumdaki yapının günümüze iki mekanı ulaşmıştır.

Plan: Günümüzdeki mevcut kalıntılar kuzey-güney doğrultusunda uzanan dikdörtgen bir plana sahiptir. Yapı doğu-batı yönünde uzanan bir duvar parçası ile ikiye bölünmüş durumdadır. Yapının iç mekânından günümüze ulaşmış mimari kurgu anlamında önemli bir unsur bulunmamaktadır.

Üçboyutlu Özellik: Yapının özellikle doğu cephesi künklerin görülebilmesi ve sahip olduğu bezeme açısından önemlidir.

Malzeme: Sugözü Hamamının genelinde yığma moloz taş malzeme kullanılmıştır.

Süsleme: Köşk’te olduğu gibi bu yapıda da kırmızı ve beyaz renklerle yapılmış zig-zag motiflerine rastlanabilmektedir. Ayrıca iç mekanda bulunan çini parçası yapının iç kısımda çini ile kaplı olduğunu düşündürmektedir.

Tarihlendirme: Yapının tarihlendirilmesinde belki de en önemli veri, hamamı içerisinden çıkan ve 13. yüzyıla tarihlendirilen çini parçasıdır. Ayrıca yakınındaki köşkle benzer bezeme unsurlarına sahip olması hamamın 13. yüzyılda köşkle birlikte inşa edildiğine işaret etmektedir.

Değerlendirme: Harap bir kalıntı halinde günümüze ulaşan yapının doğu cephesindeki bezeme unsurları ve görülebilen künkler yapının işlevine diğer taraftan da aynı isimle bilinen köşkle olan bağlantısına işaret etmektedir.

Kaynakça: KARAMUT, İsmail-TÜRKMEN, Seher ve Diğerleri; Kültür Envanteri (Alanya), T.C. Antalya Valiliği, Antalya, 2003.
REDFORD, Scott; Anadolu Selçuklu Bahçeleri, (çev: Serdar Alper), Eren Yay., İstanbul, 2008.
YAVAŞ, Alptekin; Ortaçağ Konut Mimarisi Üzerine Bir Araştırma: Anadolu Selçuklu Köşkleri (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2000.

Galeri