KİTAPLAR

AKSARAYLI Mehmed oğlu Kerimüddin Mahmud, Müsamere tül-Ahbâr. MoğollarZamanında Türkiye Selçukluları Tarihi , neşr. O. Turan, Ankara, 1994. ALTINSAPAN, Erol - PARLA Canan, Eskişehir Selçuklu ve Osmanlı Yapıları 1, Anadolu Üniversitesi Yay., Eskişehir, 2004.

ALTUN, Ara, Ortaçağ Türk mimarisinin Anahtarı İçin Bir Özet, İstanbul, 1988.

ANNA COMMENA, Alexiad. Anadolu’da ve Balkan Yarımadası’nda İmparator Alexias Döneminin Tarihi. Malazgirt Sonrası, çev. B. Umar, İstanbul, 1996.

ANONİM, Selçuknâme, Yay. F. N .Uzluk, Ankara, 1952.

ARIK, Oluş, Bitlis Yapılarında Selçuklu Rönesansı, Ankara, 1971.

ARIK, Rüçhan, Kubadabad, Türkiye İş Bankası, İstanbul, 2000.

ARTUK, İ.-ARTUK, C, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Teşhirdeki İslami Sikkeler Kataloğu I, İstanbul, 1971.

ARTUK, İ.-ARTUK, C, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Teşhirdeki İslami Sikkeler Kataloğu II, İstanbul, 1971.

ASLANAPA, Oktay, Anadolu'da İlk Türk Mimarisi, Başlangıcı ve Gelişmesi, Atatürk Kültür Merkezi Yayını, Ankara, 1991.

ASLANAPA, Oktay, Selçuklu Sanatı Bibliyografyası, İstanbul, 1971.

ASLANAPA, Oktay, Anadolu Türk Çini ve Keramik Sanatı, İstanbul, 1965.

ASLANAPA, Oktay, Türk Halı Sanatı, İstanbul, 1971.

ASLANAPA, Oktay, Türk Halı Sanatının Bin Yılı, İstanbul, 1987.

ASLANBAY, Muhittin, Seyyid Battal Gazi’nin Hayatı ve Bazı Menkıbeleri, Eskişehir, 1953.

AYGEN, Mehmet Sadettin, Afyonkarahisar Camileri, Ankara, 1973.

ASLANBAY, Muhiddin, Seyyid Battal Gazi'nin Hayatı ve Bazı Menkıbeleri, Eskişehir, 1953.

BAKIRER, Ömür, Selçuklu Öncesi ve Selçuklu Dönemi Anadolu Mimarisinde Tuğla Kullanımı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, 1981.

BAKIRER, Ömür, Onüçüncü ve Ondördüncü Yüzyıllarda Anadolu Mihrabları, Türk Tarik Kurumu, Ankara, 1976.

BALIVET, Michel, Ortaçağ'da Türkler, çev: Ela Güntekin, Alkım Yay., İstanbul, 2005.

BAYBURTOĞLU, Zafer, Anadolu'da Selçuklu Dönemi Yapı Sanatçıları, Erzurum, 1993.

BAYKARA, Tuncer, Anadolu'nun Selçuklular Devrindeki Sosyal ve İktisadi Tarihi Üzerinde Araştırmalar, Ege Üniversitesi, İzmir, 1990.

BAYKARA, Tuncer, Türkiye Selçukluları Devrinde Konya, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, 1985.

BAYKARA, Tuncer, Denizli Tarihi, İstanbul, 1969.

BAYKARA, Tuncer, I. Gıyaseddin Keyhüsrev (1164-1211), Ankara, 1997.

BAYRAM, Mikail, Fatma Bacı ve Bacıyan-ı Rum (Anadolu Bacıları Teşkilatı), Konya, 1994.

BAYRAM, Mikail, Türkiye Selçukluları Üzerine Araştırmalar, Kömen Yay., 2003.

BEKTAŞ, Cengiz, Selçuklu Kervansarayları Korumaları, Kullanımları Üzerine Bir Öneri, Yapı Endüsti Merkezi Yay., İstanbul, 1999.

BEYGU, Abdürrahim Şerif, Erzurum: Tarihi, Anıtları, Kitabeleri, İstanbul, 1936.

BEYSANOĞLU, Şevket, Abideleri ve Kitâbeleri ile Diyarbakır Tarihi, I, Ankara, 1987.

BİLGET, N. Burhan, Sivas Anıt Mezarları, Kültür Bakanlığı, Ankara, 1993.

BİLGET, B. Sivas’ta Buruciye Medresesi, Ankara, 1991.

BİLGET, N. Burhan, Gök Medrese, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara, 1989.

BEDİÜZZEMAN, Firüzanfer, Mevlâna Celâleddîn, Çev. F.N. Uzluk, İstanbul, 1963.

BORAN, Ali, Anadolu'daki İç Kale ve Mescidleri, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 2001.

BURGU, Yavuz Selim, Anadolu Selçukluları Alâeddin Keykubad ve Zamanı, Selenge Yayınları, İstanbul, 2011.

BUTAK, B. XI, XII, XIII Yüzyıllarda Resimli Türk Paraları, İstanbul, 1947.

BÜYÜKYILDIRIM, G. Antalya Bölgesi Tarihi Su Yapıları, Ankara, 1994.

CANTAY, Gönül, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı Darüşşifaları, Atatürk Kültür Merkezi, Ankara, 1992.

CAHEN, Claude, Osmanlılardan Önce Anadolu'da Türkler, çev. Y.Moran, İstanbul,1979.

CAHEN, Claude, Türklerin Anadolu’ya İlk Girişi (XI. yüzyılın ikinci yarısı), çev. Y. Yücel-B.Yediyıldız, Ankara, 1992.

CAHEN, Claude, The Formation of Turkey; The Seljukid Sultanate of Rum: Eleventh to Fourteenth Century, London, 2001.

ÇAĞATAY, Neşet, Bir Türk Kurumu Olan Ahilik, 2.Basım, Konya, 1981 (Ankara 1974).

ÇAĞATAY, Neşet, Mevlâna Devri Selçuk Türklerinin Politik ve Sosyo-EkonomikSorunları, Ankara, 1985.

ÇULPAN, Cevdet, Türk Taş Köprüleri (Ortaçağ'dan Osmanlı Devri Sonuna Kadar), Türk Tarih Kurumu, Ankara 2002.

ÇAL, Halit, Niksar'da Türk Eserleri, Ankara, 1989.

ÇAL, Halit, Niğde Şehrindeki Ahşap Tavanlı Camiler ve Mescitler, T.C. Kültür Bakanlığı, Ankara, 2000.

ÇİFTÇİ, Fazıl, Kastamonu Camileri-Türbeleri ve Diğer Tarihi Eserleri, Türkiye Diyanet Vakfı, Ankara, 1995.

DANIK, Ertuğrul, Ortaçağ'da Harput, Kültür Bakanlığı, Ankara, 2001

DEMİR, Mustafa, Türkiye Selçukluları ve Beylikler Devrinde Sivas Şehri, Sakarya Kitabevi, Sakarya 2005.

DEMİR, Necati, Danişmend Gazi Destanı, Hece Yay., Ankara, 2006.

DEMİR, Necati - ERDEM, Mehmet Dursun, Battal Gazi Destanı, Ankara, 2006.

DEMİRALP, Yekta, Akşehir ve Köylerindeki Türk Anıtları, Kültür Bakanlığı, Ankara, 1996.

DEMİREL, Ömer, Sivas Şehir Hayatında Vakıfların Rolü, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 2000.

DEMİREL, Ömer, Osmanlı Vakıf - Şehir İlişkisine Bir Örnek: Sivas Şehir Hayatında Vakıfların Rolü, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 2000.

DEMİRKENT, Işın, Türkiye Selçuklu Hükümdarı Sultan I. Kılıç Arslan, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1996.

DENKTAŞ, Mustafa, Kayseri'deki Su Yapıları (Çeşmeler, Hamamlar), Kıvılcım Yay., Kayseri, 2000.

DOĞANBAŞ, Muzaffer, Mumyalama Sanatı ve Anadolu Mumyaları,

DOĞANBAŞ, Muzaffer, Sanatsal ve Kültürel Boyutlarıyla Amasya,

DURUKAN, Aynur - ÜNAL, Melike Sultan, Anadolu Selçuklu Dönemi Sanatı Bibliyografyası, Atatürk Kültür Merkezi, Sayı:86, Ankara, 1994.

ECER, A. Vehbi, XIII. ve XIV. Yüzyıllarda Kayseri Kültür ve Tarihi, İlahiyat Bilimleri Araştırma Vakfı, Kayseri, 1996.

ELDEM, Halil Edhem, Niğde Klavuzu, İstanbul, 1936

EFLAKİ, Ahmed, Ariflerin Menkıbeleri, Kabalcı Yay,. İstanbul, 2006.

ERDEMİR, Yaşar, Karatay Medresesi, Çini Eserleri Müzesi, T.C. Konya Valiliği İl Kültür Müdürlüğü, Konya, 2001.

ERDMANN, Kurt, Das Anatolische Karavansaray des 13. Jahrhunderts, I, Berlin, 1961.

ERDMANN, Kurt-Hanna ERDMANN, Das Anatolische Karavansaray des 13. Jahrhunderts, II-III, Berlin, 1976.

ERKİLETLİOĞLU, Halit, Kayseri Tarihi (En Eski Zamandan Osmanlılar'a Kadar), İl Kültür Müdürlüğü, Kayseri, 1993.

ERKOÇ, Ethem, Yirmibirinci Yüzyılda Çorum İli ve İlçeleri, Çorum, 2001.

ERSAN, Mehmet, Türkiye Selçuklu Devletinin Dağılışı, Birleşik Yayınevi, Ankara, 2010.

FAZULLÂH, Reşîdü’d-dîn, Câmi'ü't-Tevârîh (Zikr-i Tarîh-i Âl-i Selçûk), Bilge Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2011.

FREELY, John, At Üstünde Fırtına: Anadolu Selçukluları, Doğan Kitap, 2012.

FIHİ MA FIH, Mevlâna Celâleddin Rumî, İz Yay., İstanbul, 2006

GABRIEL, Albert, Niğde Türk Anıtları, çev. Ahmed Akif Tütenk, Ankara, 1962.

GABRIEL, Albert, Monuments Turcs D' Anatolie Kayseri - Niğde, Arkeoloji ve Sanat Yay., İstanbul,

GABRIEL, Albert, Kayseri Türk Anıtları, çev. Ahmed Akif Tüfenk, Ankara, 1954.

GÖDE, Kemal, Tarih İçinde Kayseri, Erciyes Üniversitesi Yay.:12, Kaeyseri, 1991.

GÖLPINARLI, Abdülbaki, Mevlâna Celâleddin, İstanbul, 1953.

GÖLPINARLI, Abdülbaki, Mevlâna Celâleddin Mektuplar, İnkılap Yayınevi,İstanbul 1999.

GÜNDÜZ KÜSKÜ, Sema, Osmanlı Beyliği Mimarisinde Anadolu Selçuklu Geleneği, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 2014.

GÜLENSOY, Tuncer, Orhun'dan Anadolu'ya Türk Damgaları, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul, 1989.

HEYD, Wilhelm von, Yakın - Doğu Ticaret Tarihi, çev. E.Z. Karal, Ankara 1975.

HUART, Clement, Mevleviler Beldesi Konya, Tercüman 1001 Temel Eser, İstanbul, 1978.

İBN BİBİ, Tarih-i Âl-i Selçuk, neşr. T. Houtsma, Leiden 1902.

İBN BİBİ, Anadolu Selçukî Devleti Tarihi, M. N. Gencosman, Ankara 1941.

İBNÜ'L ESİR, Büyük Selçuklu Devleti Tarihi: el Kamil Fi't-Tarih, Ark Yayınevi, İstanbul, 2013.

İBN BİBİ, El-Evamirü'l-Alâ'iye fî'l- Umuri'l-'Alâ'iye ( Selçuknâme), Kültür Bakanlığı, Ankara, 1996.

İLTER, Fügen, Osmanlılar'a Kadar Anadolu Türk Köprüleri, Karayolları Genel Müdürlüğü Matbaası, Ankara, 1978.

KARA, Seyfullah, Selçuklular'ın Dini Serüveni (Türkiye'nin Dini Yapısının Tarihsel Arka Planı, Şema Yayınevi, İstanbul, 2006.

KARAMAĞARALI, Beyhan, Ahlat Mezar Taşları, Kültür Bakanlığı/1394, Ankara 1992.

KARPUZ, Haşim, Erzurum'da Türk İslam Yapıları, Ankara, 1976.

KARPUZ, Haşim, Türk Kültür Varlıkları Envanteri Konya, TTK, Ankara, 2009.

KARPUZ, Haşim, Türk Kültür Varlıkları Envanteri Karaman, TTK, Ankara, 2009.

KAYMAZ, Nejat, Pervâne Mu'inü'd-din Süleyman, Ankara, 1970.

KIENITZ, Friedrich Karl, Eski Türk Köprüleri (Anadolu ve Güneydoğu Avrupa'da Selçuk ve Osmanlı Kültürünün Şaheserleri), çev. A.Bayar, Ankara, 1965.

KOCA, Salim, Selçuklu Devri Türk Tarihinin Temel Meseleleri, Berikan Yayınları, Ankara, 2011.

KONUŞ, Fazlı, Selçuklular Bibliyografyası, Çizgi Kitabevi, Konya 2006.

KONYALI, İbrahim Hakkı, Abideleri ve Kitabeleri ile Niğde AKSARAY TARİHİ 1.CİLT, Fatih Yayınevi, İstanbul, 1974.

KONYALI, İbrahim Hakkı, Abideleri ve Kitabeleri ile Niğde AKSARAY TARİHİ 2.CİLT, Fatih Yayınevi, İstanbul, 1974.

KONYALI, İbrahim Hakkı, Abideleri ve Kitabeleri ile Niğde AKSARAY TARİHİ ( VE ORTAKÖY TARİHİ), Fatih Yayınevi, İstanbul, 1975.

KONYALI, İbrahim Hakkı, Abideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi, Konya, 1964.

KONYALI, İbrahim Hakkı, Abideleri ve Kitabeleri ile Erzurum Tarihi, İstabul, 1960.

KONYALI, İbrahim Hakkı, Ankara Camileri, İstanbul, 1978.

KONYALI, İbrahim Hakkı, Alanya (Alâiyye), İstanbul, 1946.

KONYALI, İbrahim Hakkı, Nasreddin Hoca Şehri Akşehir, İstanbul, 1945.

KUBAN, Doğan, Batıya Göçün Sanatsal Evreleri (Anadolu'dan Önce Türklerin Sanat Ortaklıkları), Cem Yayınevi, İstanbul, 1993.

KUBAN, Doğan, Selçuklu Çağında Anadolu Sanatı, Yapı Kredi Yay., İstanbul, 2002.

KUBAN, Doğan, Anadolu Türk Mimarisi Tarihi, İstanbul, 1955.

KURAN, Aptullah, Anadolu Medreseleri, I, Ankara,1969.

KURNAZ, Cemal, Anadolu'da Orta Asyalı Şairler, Kültür Bakanlığı, Ankara, 1997.

KUŞ, Ahmet - DIVARCI, İbrahim - ŞİMŞEK, Feyzi, Konya ve İlçelerindeki Selçuklu Eserleri Fotoğraf Albümü, Selçuklu Belediyesi Kültür Yayınları:15, Konya, 2004.

KUŞ, Ahmet - DIVARCI, İbrahim - ŞİMŞEK, Feyzi, Konya'daki Beylikler Dönemi Eserleri Fotoğraf Albümü, Selçuklu Belediyesi Kültür Yayınları:16, Konya, 2005.

KÜHNEL, Ernst, Conia, II, London, 1931.

KARAHAN, Atalay, Tarihi Eserleriyle Niksar, Ankara, 1976.

KARAHAN, Atalay, Niksar'da Görülecek - İncelenecek Tarihi Eserler, (Basım yeri yok) 1976.

LANGE, Christian, MECIT, Songül, The Seljuqs Politics, Society and Culture, Edinburgh University Press,2012.

LLOYD, Seton- RICE , David Storm, Alanya (Ala'iyya), çev. N.Sinemoğlu, Ankara, 1964.

McEVEDY, Colin, Ortaçağ Tarih Atlası, Sabancı Üniversitesi Yay., İstanbul, 2004.

MERÇİL, Erdoğan, Selçuknâme Ahmed Bin Mahmud, Bilge Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2011.

MERÇİL, Erdoğan, Türkiye Selçuklularında Meslekler, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 2000.

MERÇİL, Erdoğan, Selçuklular: Makaleler, Bilge Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2011.

Mevlâna Celâled-din Rûmi, Mektuplar, çev.-haz. A.Gölpınarlı, İstanbul, 1963.

Mevlâna Celâled-din Rûmi, Mesnevi, çev. V. İzbudak, 6 Cilt, İstanbul, 1966.

Mevlâna Celâled-din Rûmi, Dîvan-ı Kebîr, haz. A.Gölpınarlı, 7 Cilt, Eskişehir, 1992.

MÜBAREK, Galip, Ankara Mescidleri ve Camileri, İstanbul, 1941.

MÜLAYİM, Selçuk, Anadolu Türk Mimarisinde Geometrik Süslemeler - Selçuklu Çağı Ankara, 1982.

MÜLAYİM, Selçuk, Değişimin Tanıkları (Ortaçağ'da Türk Sanatında Süsleme ve İkonografi), Kaknüs Yay., İstanbul, 1999.

NİCOLLE, David, Malazgirt 1071, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2013.

OCAK, Ahmet, Selçukluların Dini Siyaseti, Tarih ve Tabiat Vakfı, İstanbul, 2002.

OCAK, Ahmet, Türk - İslam İnançlarında Hızır yahut Hızır İlyas Kültü, Kabalcı Yay., İstanbul, 2006.

ÖGEL, Semra, Anadolu'nun Selçuklu Çehresi, Akbank, İstanbul, 1994.

ÖGEL, Semra, Anadlu Selçukluları'nın Taş Tezyinatı, Türk Tarik Kurumu, Ankara, 1987.

ÖGEL, Semra, Anadolu Selçuklu Sanatı Üzerine Görüşler, İstanbul, 1986.

ÖNDER, Mehmet, Yurtdışı Müzelerinde Türk Eserleri, Kültür Bakanlığı Yay.: 1095/1989.

ÖNDER, Mehmet, Konya Rehberi, Konya, 1950.

ÖNKAL, Hakkı, Anadolu Selçuklu Türbeleri, Atatürk Kültür Merkezi Yay., Sayı:91, Ankara, 1996.

ÖNEY, Gönül, Anadolu Selçuklu Mimari Süslemesi ve El Sanatları, İş Bankası, Ankara, 1992.

ÖNEY, Gönül, Ankara'da Türk Devri Dini ve Sosyal Yapıları, Ankara, 1971.

ÖNEY, Gönül, Ankara Arslanhane Camii, Ankara, 1990.

ÖNGE, M. Yılmaz, Anadolu'da XII-XIII. Yüzyıl Türk Hamamları, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yay., Ankara, 1995.

ÖZGÜDENLİ, Osman G., Selçuklular; Büyük Selçuklu Devleti Tarihi (1040-1157), İsam Yayınları, İstanbul, 2013.

PİYADEOĞLU, Cihan, Selçukluların Kuruluş Hikayesi: Çağrı Bey, Timaş Yayınları, İstanbul, 2011.

RAMSAY, W. M., Anadolu'nun Tarihi Coğrafyası, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1960.

RICE, Tamara Talbot, The Seljuks in Asia Minor, London, 1961.

RIEFSTAHL, Rudolf, Turkish Architecture in Southwestern Anatolia, Cambridge, 1931.

SARRE, Friedrich, Konya Köşkü, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1989.

SARRE, Friedrich, Küçükasya Seyahati, Berlin, 1986.

SARIKAYA, Mehmet Saffet, XII-XIV. Asırlardaki Anadolu'da Fütüvvetnamelere Göre Dini İnanç Motifleri, T.C. Kültür Bakanlığı, Ankara, 2002.

SATOĞLU, Abdullah, Kayseri Ansiklopedisi, Kültür Bakanlığı, Ankara, 2002.

SEVGEN, Nazmi, Anadolu Kaleleri, I, Doğuş Ltd. Şirketi Matbaası, Ankara, 1959.

SEVİM, Ali, Anadolu'nun Fethi Selçuklular Dönemi (Başlangıçtan 1086'ya Kadar), Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1988.

SÖNMEZ, Zeki, Başlangıcından 16. Yüzyıla Kadar Anadolu Türk-İslam Mimarisinde Sanatçılar, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1995.

SÖZEN, Metin, Anadolu Kentleri, İstanbul, 1971.

SÖZEN, Metin, Anadolu Medreseleri, Selçuklu ve Beylikler Devri, 2.Cilt, İstanbul, 1970-72.

SÜMER, Faruk, Eshabü'l- Kehf (Yedi Uyurlar), Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul, 1989.

ŞEKER, Fatih M., Selçuklu Türklerinin İslam Tasavvuru, Dergah Yayınları, İstanbul, 2011.

TABAK, Nermin, Ahlat Türk Mimarisi, İstanbul, 1972.

TİRYAKİ, Ahmet, Türkiye'de Yayınlanmış Türk ve İslam Sanatı Makaleler Bibliyografyası I "yarı periodikler 1943-1997", Gözen Yay, İstanbul, 2002.

TOPAL, Nevzat, Anadolu Selçuklu Devrinde Aksaray Şehri, İl Özel İdaresi Kültür Yayınları 2 Ankara, 2009.

TOUATI, Houari, Ortaçağ'da İslam ve Seyahat, Yapı Kredi Yay., İstanbul, 2004.

TUNCER, O. Cezmi, Anadolu Selçuklu Mimarisi ve Moğollar, (Basım yeri ve Tarihi Yok).

TURAN, Osman, Selçuklular Zamanında Türkiye Tarihi, İstanbul, 1971.

TURAN, Osman, Türkiye Selçukluları Hakkında Resmi Vesikalar Metin, Tercüme, ve Araştırmalar, Ankara, 1988 (2. Baskı).

TURAN, Osman, Selçuklular Zamanında Türkiye Siyasi Tarih Alp Arslan'dan Osman Gazi'ye (1071-1328), Boğaziçi Yay., İstanbul, 2002.

TURAN, Osman, Selçuklular ve İslamiyet, Ötüken Yayınevi, İstanbul, 2005.

TÜLÜCE, Adem, Bizans Tarih Yazımında Öteki Selçuklu Kimliği, Selenge Yayınları, İstanbul, 2011.

ULUDAĞ, Süleyman, İslam Açısından Müzik ve Sema, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2004.

UYUMAZ, Emine, Türkiye Selçuklu Devleti'ne Gelen ve Giden Elçileri, Bilge Kültür- Sanat Yayınları, 2011.

UZLUK, Şehabettin, Kelûk Bin Abdullah, Konya, 1935.

UZUNOĞLU, Adelheid, Sinope,

ÜNAL, Rahmi Hüseyin, Diyarbakır İlindeki Bazı Türk-İslam Anıtları Üzerine Bir İnceleme, Atatürk Üniversitesi Yay., Erzurum, 1975.

ÜNAL, Rahmi Hüseyin, Çifte Minareli Medrese (Erzurum), Kültür Bakanlığı Yay.

YAVUZ, Serdar, Cerrâh-Nâme, Kesit Yayınları, İstanbul, 2014.

YILMAZ, Leyla, Antalya (16.Yüzyılın Sonuna Kadar), Türk Tarih Kurumu, Ankara, 2002.

YİĞİTBAŞ, S. Sukuti, Eğirdir-Felekâbad Tarihi, İstanbul, 1972.

YİNANÇ, Mükrimin Halil, İbn Bibi Selçukname, Kitabevi, İstanbul, 2007