MAKALELER

AKALIN, Şebnem, "Anadolu-Selçuklu Kervansaraylarındaki Köşk-Mescitler", Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi, 1/1 (1987), s.3–7.

AKÇAY, İlhan, “Anadolu Sağlık Yurdu ve Şifahaneleri Üzerine Yeni Araştırmalar”, Ülkemiz, 1/3 (1966), s.15–16.

AKÇAY, İlhan, “Anadolu Sağlık Yurtları Hakkında Araştırmalara Yeni Bir Zeyl”, Ülkemiz, 1/5 (1966), s.19–21.

AKÇAY, İlhan, “İlk Türk Hamamları ve Şifahanelerinde Isıtma Tertibatı ile İlgili Bir Araştırma”, Ülkemiz, II/3 (1967), s.22–23; 14, s.22-25.

AKÇAY, İlhan, “Tokat Tekkeleri”, Ülkemiz, 11 (1967), s.23–24.

AKMAYDALI, Hüdavendigar, “Konya-Merkez Tahir ile Zühre Mescidi”, Rölöve ve Restorasyon Dergisi, S:3, Ankara, 1982, s.101 – 121.

AKOK, Mahmut, "İshaklı Kervansarayı", Türk Arkeoloji Dergisi, XXI/2 (1974), s.5–21.

AKOK, Mahmut, “Konya-Akşehir’de Taş Medrese Binası ve Restorasyon Çalışmaları ”, Türk Etnografya Dergisi, S.16, s.5–26.

AKOK, Mahmut, “Konya’da Alaiddin Köşkü Selçuk Saray ve Köşkleri”, Türk Etnografya Dergisi, S: XI, 1969, s. 47- 73.

AKOK, Mahmut, “Konya Şehri İçindeki Alâeddin Tepesinde Türk Tarih Kurumu Adına Yapılan Arkeolojik Kazıların Mimari Buluntuları”, Belleten, C: XXXV, S:154, 1975, s. 217- 224.

AKOK, Mahmut, “Konya’da Üç Tarihi ve Mimari Eser: Altınapa Kervansarayı, Hasbey Darülhuffazı ve Selim II. İmareti ”, Türk Arkeoloji Dergisi, XX / 1, 1973, s. 5–36.

AKOK, Mahmut, “XIII-XVII. Yüzyıllarda Yapılmış Türk Camilerinin İç Mimarisi”, Milletlerarası Birinci Türk Sanatları Kongresi, Ankara 19-24 Ekim 1959, Tebliğler, Ankara 1962, s.12-16.

AKOK, Mahmut, “Kayseri’de Tuzhisarı Sultanhanı, Köşk Medrese ve Alaca Mescit Diye Tanınan Üç Selçuklu Mimari Eserin Rölövesi”, Türk Arkeoloji Dergisi, XVII/2, 1968, s.5-41.

AKOK, Mahmut, “Anadolu Selçuklu Mimarisinde, Geleceğin Türk Sanatına Kaynak Olan Varlıklar”, Malazgirt Armağan, Ankara 1972, s.203–218.

AKOK, Mahmut, “Kastamonu Şehri Tarihi İçkalesi”, Belleten, IX/35, 1945, s.401–404.

AKOZAN, Feridun, "Türk Hanları ve Kervansarayları", Türk Sanatı Tarihi Araştırma ve İncelemeleri, I (1963), s.133-167.

AKSULU, Işık, “Bir Selçuklu Mimari Mirası Beşiği- Tokat Kenti”, I. Uluslar Arası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi- Bildiriler I ( 11- 13 Ekim 2000 ) , s. 1- 19, T.C. Selçuk Ünv. Selçuk Araştırmaları Merkezi Yayını, Konya, 2001.

AKYEL, Erhan, “Afyon’da Türk İslam Anıt Mimarisi”, Tarih İçinde Afyon, Afyon 1983, s.50-62.

ALBEK, Aziz, "Eynif Ovası ve Tol Han Hakkında Kısa Rapor", Anadolu Sanatı Araştırmaları, II, 1970, s.55-59.

ALEVSAÇAR, Kadriye-ALPSAR Serpil,”Seyitgazi’de Bilinmeyen Üç Yapı”,Vakıflar Dergisi, XIX,1985,s.185-192.

ALTINSAPAN, Erol,”Eskişehir Seyitgazi Külliyesi” Dekorasyon Dergisi, S.45,1993,s. 115.

ALTINTAŞ, Hayrami, “Selçuklu Düşünce Dünyasına Tesir Eden Bir Alim Gazali”, I. Uluslar Arası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi- Bildiriler I (11-13 Ekim 2000), Selçuk Ünv. Selçuk Araştırmaları Merkezi Yayını, Konya, 2001, s.19- 25.

ARIK, M.Oluş, “Anadolu Selçuklu Mimarlığında Tipoloji Üzerine Düşünceler”, I. Uluslar Arası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi- Bildiriler I ( 11- 13 Ekim 2000 ), Selçuk Ünv. Selçuk Araştırmaları Merkezi Yayını, Konya, 2001, s.33- 39.

ARIK, Remzi Oğuz, “Selçuklu Mimarisinden Anadolu Beylikleri Mimarisine Doğru”, Şadırvan, 1/4 (22 Nisan 1949), s.3.

ARIK, Rüçhan, “Kubad-ı Abad Sarayı ( Bir Değerlendirme ) ve Malanda Köşkü”, I. Uluslar Arası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi- Bildiriler I ( 11- 13 Ekim 2000 ) , , Selçuk Ünv. Selçuk Araştırmaları Merkezi Yayını, Konya, 2001, s. 25-33.

ARITAN, Ahmet Saim, “Selçuklu Cildlerinde İmzalar”, I. Uluslar Arası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi- Bildiriler I ( 11- 13 Ekim 2000 ), Selçuk Ünv. Selçuk Araştırmaları Merkezi Yayını, Konya, 2001, s. 39- 43.

ARSLANOĞLU, İ.Ahmet, “Selçuklu Taç Kapıları ve Bazı Anadolu Yapıları Restorasyonlarına Dair”, Rölöve ve Restorasyon Dergisi, S.6 1987, s.125-128.

ASLANAPA, Oktay, “Selçuk Devlet Adamı Mübarüziddin Ertokuş Tarafından Yaptırılan Âbideler”, İslam Tetkikleri Dergisi, II/1, 1957, s.97-111.

ASLANAPA, Oktay, “Yeni Araştırmalarda Türk Saray ve Köşklerinin Yeri”, Türk Kültürü, III/1, 1962-63, s.23-28.

ASLANAPA, Oktay, “Ortaçağın En Eski Yatılı İlim ve Kültür Müesseseleri”, Türk Kültürü, I/12 (Ekim 1963), s.34-43.

ASLANAPA, Oktay, “Anadolu Selçuklu Sanatı”, I. Uluslar Arası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi- Bildiriler I (11-13 Ekim 2000), Selçuk Ünv. Selçuk Araştırmaları Merkezi Yayını, Konya, 2001, s. 43- 49.

ASLANAPA, Oktay, "Anadolu Selçuklu Mimari Sanatı, 3. Anadolu'da Türk Sanatı", Başlangıcından Bugüne Kadar Türk Sanatı, Ed. M.Önder, Ankara 1993, s.25-36.

ASLANAPA, Oktay, “Kalehisar’da Bulunan Mimari Eserler”, Sanat Tarihi Yıllığı, II 1966-68, s.1-14.

AYDIN, Mehmet, "Mevlâna'nın Yaşadığı Devrin Sosyal Yapısı", 2.Milli Mevlâna Kongresi (Tebliğler), 3-5 Mayıs, Konya 1987, s.281-286.

AYKUN, H. Mehmet, “Alanya’da Selçuklu Köşkleri”, Antalya 1. Selçuklu Eserleri Semineri, 22-23 Mayıs 1986, Antalya 1986, s.55-62.

AYTAÇ, İsmail, “Selçuklu Döneminde Malatya- Kahta Kervanyolu ve Kervansarayları”, I. Uluslar Arası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi- Bildiriler I (11-13 Ekim 2000) , Selçuk Ünv. Selçuk Araştırmaları Merkezi Yayını, Konya, 2001, s. 49- 61.

AYTEKİN, Osman, “Selçuklu ve Bagratlı Arasındaki Mimari Form Etkileşimi Üzerine”, I. Uluslar Arası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi- Bildiriler I (11-13 Ekim 2000) , , Selçuk Üni. Selçuk Araştırmaları Merkezi Yayını, Konya, 2001, s. 61- 73.

AYVERDİ, Erdem Hakkı, "Türk ve Bizans Mimari Unsurları", İstanbul Enstitüsü Dergisi, 11 (1956), s.25-36.

BAKIRER, Ömür, "Anadolu'da XII. Yüzyıl Tuğla Minarelerinin Konum, Şekil, Malzeme ve Tezyinat Özellikleri", Vakıflar Dergisi, IX (1971), s.337-362.

BAKIRER, Ömür, “Bizans, Danişmend, Selçuklu ve Beylikler Dönemlerinde Çorum”, Çorum Tarihi, s.53–78.

BAKIRER, Ömür, “Dediği Dede ve Tekkeleri ”, Belleten, C.39, S. 155, Ankara, 1975, s. 447- 471.

BAKIRER, Ömür, “Divriği Ulu Camisi ve Darrüşifası’nda Yapıdan Gelen İzlerin Düşündürdükleri”, I. Uluslar Arası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi- Bildiriler I (11-13 Ekim 2000), Selçuk Ünv. Selçuk Araştırmaları Merkezi Yayını, Konya, 2001, s.73- 85.

BAKİ, Edip Ali, “Damında Ağaç Biten Selçuklu Abidesi: Çay’da Selçukî Devrinden Kalan Cami ve Kervansaray”, Yeni Meram Gazetesi, 21.3.1952.

BAKTIR, Mustafa, “İlk Osmanlı Şeyhülislamı Molla Fenari’nin Konya-Karaman Seyahati ve Selçukluları Son Döneminde Anadolu’da Ulema-Umera Münasebetleri Hakkında Bazı Tespitler”, I. Uluslar Arası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi- Bildiriler I (11-13 Ekim 2000), Selçuk Ünv. Selçuk Araştırmaları Merkezi Yayını, Konya, 2001. s.85- 93.

BALKAN, Kemal, “Ani’deki İki Selçuklu Hamamı”, Anadolu (Anatolia), XII (1968), s.39-57.

BARKAN, Ömer Lütfi, "Osmanlı İmparatorluğu'nda Bir İskân ve Kolonizasyon Metodu Olarak Temlikler I. İstila Devirlerinin Kolonizatör Türk Dervişleri ve Zaviyeler", Vakıflar Dergisi, II (1942), s.279-386.

BAŞ, Ali, “Yeni Buluntular Işığında Zazadın Hanı’nın Değerlendirilmesi”, I. Uluslar Arası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi- Bildiriler I (11-13 Ekim 2000), Selçuk Ünv. Selçuk Araştırmaları Merkezi Yayını, Konya, 2001, s.101-111.

BAŞ, Ali, “Bilinmeyen Bir Selçuklu Kervansarayı: Yıkık Han”, I. Uluslar Arası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi-Bildiriler I (11-13 Ekim 2000), , Selçuk Ünv. Selçuk Araştırmaları Merkezi Yayını, Konya, 2001, s.93-101.

BAŞ, Ali, “Anadolu Selçuklu Dönemi Konya Kervansarayları ”, Çekül Sanatsal Mozaik, C. 3, S. 33, 1998, s. 60- 69.

BAŞ, Ali, “Konya-Hatunsaray-Seydişehir Kervanyolu Üzerine Düşünceler”, V. Milli Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Seminerleri Bildirileri, 25- 26 Nisan, 1995, Konya, S.Ü. Basımevi, Konya, 1996, s.141- 167.

BAŞAR, Emin, “The Stair System Used In Anatolian Minarets Of XII- XIII. Centuries”, I. Uluslar Arası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi- Bildiriler I (11-13 Ekim 2000), Selçuk Ünv. Selçuk Araştırmaları Merkezi Yayını, Konya, 2001, s. 111-121.

BAŞKAN, Seyfi, "Türbe ve Kümbetler", Kültür ve Sanat, I/3, Ağustos 1989, s.54-59, 91 (İngilizce özet).

BAŞKAN, Seyfi, "Ortaçağ Anadolu Türk Mimarisinde Renkli Taş İşçiliği", Kültür ve Sanat, 2/8 Aralık 1990, s.56-60, 92 (İngilizce özet).

BAŞKAN, Seyfi, “Ankara’da İki Selçuklu Eseri: Alâeddin ve Arslanhane Camileri”, İlgi, S.46, Yaz 1986, s.22-25.

BAŞKAN, Seyfi, "Başlangıcından 14. yüzyıl Sonuna Kadar Anadolu Türk Mimarlığında Minareler", Kültür ve Sanat, 1/4 (Aralık 1989), s.72-78, 95 (İngilizce Özet).

BATES, Ülkü Ülküsal, "An Introduction to the Study of the Anatolian Türbe and Its Inscriptions as Historical Documants", Sanat Tarihi Yıllığı, IV, 1971, s.73-84.

BATES, Ülkü Ülküsal, "Mongol Invasion of Anatolia and its Consequances for Architecture", IVéme International de I'Art Turc, Aix-en-Provence 1971, 3, 1976, s. 34-38.

BATES, Ülkü Ülküsal, "The Impact of the Mongol Invasion on Turkish Architecture", International Journal of Middle East Studies, 9 1978, s.23-32.

BATES, Ülkü Ülküsal, "Women as Patrons of Architecture in Turkey", Women in the Muslim World, ed.L.Beck-N.Keddie, Harvard 1978, s.245-260.

BAYAT, Ali Haydar, “Anadolu’da Selçuklu Dönemi Darüşşifaları Üzerine Toplu Değerlendirme”, I. Uluslar Arası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi- Bildiriler I (11-13 Ekim 2000), Selçuk Ünv. Selçuk Araştırmaları Merkezi Yayını, Konya, 2001, s. 121- 149.

BAYBURTOĞLU, Zafer-Emre MADRAN, "Anadolu'da 1308 M.Yılına Kadar Gerçekleştirilmiş Türk-İslâm Yapıları Üzerine Sayısal Sınamalar", VIII. Türk Tarih Kongresi, Ankara 11-15 Ekim 1976, Kongreye Sunulan Bildiriler, II, Ankara 1981, s.941-949.

BAYBURTOĞLU, Zafer, “Niğde-Aksaray Selime Köyü Türbesi”, Önasya, VI/65 (1971), s.16-17.

BAYHAN, Ahmet Ali-Fikri SALMAN, “Adıyaman/Gölbaşı’nda bir Anadolu Selçuklu Kervansarayı:Kamereddin (Derbend Ağzı) Hanı”,Sanat-Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi,S.7,Erzurum,2005,s1-10

BAYHAN, Ahmet Ali, “Ak Han(Goncalı Hanı)”,Anadolu Selçuklu Dönemi Kervansarayları, T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı,Ankara,2007,s.287-303.

BAYKARA, Tuncer, “Selçuklu Devri Türk Şehrinin Temel Özellikleri”, I. Uluslar Arası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi- Bildiriler I (11-13 Ekim 2000), Selçuk Ünv. Selçuk Araştırmaları Merkezi Yayını, Konya, 2001, s.149- 155.

BAYKARA, Tuncer, “Honaz Şehri ve Selçuklu Devrindeki Önemi”, İslam Teknikleri Enstitüsü Dergisi, VII/3-4, 1979, s.207-210.

BAYRAK, M. Orhan, “Ankara’nın Tarihi Yerleri”, Sanat Tarihi ve Turizm Yıllığı, I 1971, s.23-28.

BAYRAM, Fahriye, “Kayseri-Bünyan Ulu Camii”, Türk Etnografya Dergisi, XIX, 1991, s.73-96.

BAYRAM, Mikail, “Anadolu Selçukluları’nda Devlet Yapısının Şekillenmesi”, Cogito, S.29, YKY, İstanbul,2001, s.61-72.

BAYRAM, Mikail, “Selçuklular Zamanın Anadolu’da Bazı Yöreler Arasındaki Farklı Kültürel Yapılanma ve Siyasi Boyutları”, Türkiye Selçukluları Üzerine Araştırmalar, Kömen Yay., 2003, Konya, s.1- 22.

BAYRAM, Mikail, “Danişmendoğulları Devletinin Dini Siyaseti Üzerine”, , Türkiye Selçukluları Üzerine Araştırmalar, Kömen Yay., 2003, Konya, s.22- 32.

BAYRAM, Mikail, “Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında Hace Ahmed-i Yesevi’nin Rolü”, Türkiye Selçukluları Üzerine Araştırmalar, Kömen Yay., 2003, Konya, s.50 – 58.

BAYRAM, Mikail, “Türkiye Selçukluları Döneminde Bilimsel Ortam ve Ahiliğin Doğuşuna Etkisi”, Türkiye Selçukluları Üzerine Araştırmalar, Kömen Yay., 2003, Konya, s. 58- 71.

BAYRAM, Mikail, “Anadolu Selçuklular Zamanında Evhadi Dervişler”, Türkiye Selçukluları Üzerine Araştırmalar, Kömen Yay., 2003, Konya, s. 71- 89.

BAYRAM, Mikail, “Bacıyan-ı Rum (Anadolu Bacıları) ve Fatma Bacı”,Türkiye Selçukluları Üzerine Araştırmalar, Kömen Yay., 2003, Konya, s. 89- 127.

BAYRAM, Mikail, “13. Asır Başlarında Maveraünnehir’de Faaliyet Gösteren Bir Bahşi İle İlgili Bir Haber”, Türkiye Selçukluları Üzerine Araştırmalar, Kömen Yay., 2003, Konya, s: 127- 132.

BAYRAM, Mikail, “Uc Beği Denizlili Mehmet Bey Kimdir?”, Konya I. Uluslar Arası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi- Bildiriler I (11-13 Ekim 2000), Selçuk Ünv. Selçuk Araştırmaları Merkezi Yayını, Konya, 2001, s. 121- 149.

BAYRAM, Mikail, “Türkiye Selçukluluarı Uc Beği Denizlili Mehmet Bey”, Türkiye Selçukluları Üzerine Araştırmalar, Kömen Yay., 2003, Konya, s. 132- 143.

BAYRAM, Mikail, “Hacı Bektaş–ı Horosani Hakkında Bazı Yeni Kaynaklar ve Yeni Bilgiler”, Türkiye Selçukluları Üzerine Araştırmalar, Kömen Yay., 2003, Konya, s. 143-159.

BAYRAM, Mikail, “Yunus Emre Eskişehirli (Sivrihisar) Olabilir mi?”, Türkiye Selçukluları Üzerine Araştırmalar, Kömen Yay., 2003, Konya, s.159- 169.

BAYRAM, Mikail, “Baba İlyas-ı Horosani ve Cihad-Namesi”, Türkiye Selçukluları Üzerine Araştırmalar, Kömen Yay., 2003, Konya, s.169-175.

BAYRAM, Mikail, “Ereğli’de Mefdun Olan Şeyh Şihabü’d- Din Makbul Kimdir?”, Türkiye Selçukluları Üzerine Araştırmalar, Kömen Yay., 2003, Konya, s. 175- 182.

BAYRAM, Mikail, “İbn Sina ve Ahi Evren”, Türkiye Selçukluları Üzerine Araştırmalar, Kömen Yay., 2003, Konya, s. 182-190.

BAYRAM, Mikail, “Saru’d- din Konevi Kütüphanesi ve Kitapları”, Türkiye Selçukluları Üzerine Araştırmalar, Kömen Yay., 2003, Konya, s. 190- 205.

BAYRAM, Mikail, “Türkiye Selçukluları Tarihi Hakkında Yeni Bir Kaynak”,Türkiye Selçukluları Üzerine Araştırmalar, Kömen Yay., 2003, Konya, s.205- 220.

BAYRAM, Mikail, “Selçuklular Zamanında Tokat Yöresinde İlmi ve Fikri Faaliyetler”, Türk Tarihinde ve Kültüründe Tokat Sempozyumu (2 – 6 Temmuz 1986), Tokat Valiliği Şeyhülislam İbn Kemal Araştırma Merkezi, Ankara, 1987, s. 30 – 38.

BAYRAM, Mikail, "Anadolu Selçukluları Devrinde Anadolu Bacıları (Baciyan-i Rum) Örgütünün Kurucusu Fatma Bacı Kimdir?", Belleten, XLV/2, 1981, s.457-472.

BAYRAM, Mikail, "Ahi Evren'in Öldürülmesi ve Ölüm Tarihinin Tesbiti", IX.Türk Tarih Kongresi, Ankara 21-25 Eylül 1981, Kongreye Sunulan Bildiriler, II, Ankara 1988, s.623-641.

BAYRAM, Mikail, "Bacıyân-ı Rûm (Anadolu Bacıları) Hakkında Bazı Yeni Kaynaklar", X.Türk Tarih Kongresi, Ankara 22-26 Eylül 1986, Kongreye Sunulan Bildiriler, III, Ankara 1991, s.967-973.

BAYRAM, Sadi-Ahmet Hamdi Karabacak, “Sahib Ata Fahrü’d-din Ali’nin Konya İmaret ve Sivas Gökmedrese Vakfiyeleri ”, Vakıflar Dergisi, S. 13, Ankara, 1981.

BİLİCİ, Z. Kenan, “ Alanya- Kızılkule ile Tersane Arasındaki Deniz Suru Üzerine Bazı Tesbitler- I”, I. Uluslar Arası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi- Bildiriler I ( 11- 13 Ekim 2000 ) , s.163- 169, T.C. Selçuk Ünv. Selçuk Araştırmaları Merkezi Yayını, Konya, 2001.

BİLİCİ, Z. Kenan, “Kastamonu Şehir Merkezinin Teşekkülünde Ticari Yapıların Rolü”, IX. Vakıf Haftası Kitabı (2-4 Aralık 1991 Ankara), Ankara 1992, s.311-320.

BODMER, Jean- Pierre, “ Selçuklular Anadolu’da”, Cogito, S:29, YKY, İstanbul, 2001, s:33- 46.

BORAN, Ali, “ Tarihi Erzen Şehri ve Kalesi”, , VII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazı ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri (7-8-9 Nisan 2003), M.S.G.S.U Fen – Edebiyat Fak. Yay, İstanbul, 2006, s. 53- 57.

BOYAR, Ali Sami, "Türk ve Bizans Mimarisine Dair Bir Mukayese" III. Türk Tarih Kongresi, Ankara 15-20 Kasım 1943, Kongreye Sunulan Bildiriler, II, Ankara 1948, s.694-700.

BOYDAŞ, Nihat, “Kufi Bordürlü Halılar”, I. Uluslar Arası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi- Bildiriler I (11-13 Ekim 2000), Selçuk Ünv. Selçuk Araştırmaları Merkezi Yayını, Konya, 2001, s.169- 175.

BOZER, Rüstem, “Kubadabad Çinilerinde Fırınlama Sonrası Yapılan İşlemler ve Bazı Tesbitler”, I. Uluslar Arası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi- Bildiriler I (11-13 Ekim 2000), Selçuk Ünv. Selçuk Araştırmaları Merkezi Yayını, Konya, 2001, s.175- 187.

BRANDENBURG, E., "Über Byzantinische und Seldschukische Reste im Gebiet des Türkmen-Dag", Byzantinische Zeitschrift, XIX,1910, s.97-106.

CAHEN, Claude, “ XIII. Yüzyılın Başında Anadolu’da Ticaret”, Cogito, S.29, YKY, İstanbul, 2001, s.132-143.

CAN, Mustafa, “Selçuklular Devri Konya Kütüphanelerinin Tarihçesi”, Selçuklu Dergisi, 1 (1986), s.45-58.

CANTAY (GÜREŞSEVER), Gönül, “Tokat’ta Tıp Medrese ve Şifahanesi”, Bilim ve Teknik, 152 (1980), s.7-10.

CANTAY, Tanju, “Niksar Kırkkızlar Kümbeti”, Sanat Tarihi Yıllığı, IX-X (1979-80), s.83-105.

CANTAY, Tanju, “Niksar Ulu Camii”, Bedrettin Cömert’e Armağan, Ankara 1980, s.363-373.

CARCARADEC, Marie de, "Selçuk Taş İşçiliği", Sanat Dünyamız, 5 (1975), s.3-11.

CELAL, B.O., "Mimar Kelük bin Abdullah", Mimar, II/6 (1932), s.181-182.

CiVELEK, Yakub, “ Selçuklu Döneminde Arap Dili ve Öğretimi”, I. Uluslar Arası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi- Bildiriler I ( 11- 13 Ekim 2000 ) , s.187- 207, T.C. Selçuk Ünv. Selçuk Araştırmaları Merkezi Yayını, Konya, 2001.

CRANE, Howard, "Notes on Saldjuq Architectural Patronage in Thirteenth Century Anatolia", Journal of the Economic and Social History of the Orient, XXXVI (1993), s.1-57.

ÇAĞATAY, Neşet, “The Masjid of Doğan Aslan”, Fifth International Congress of Turkish Art, 21-22 September, 1975, Budapest 1978, s.215-229.

ÇAYCI, Ahmet – Bayram Ürekli, “ Dedigi Sultan Haziresi Mezar Taşları ”, S.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S:10, s: 359 – 401, 2003.

ÇAYCI, Ahmet, “ Selçuklu ve Artuklu Sikkelerinde Zodyak Tasvirleri”, I. Uluslar Arası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi- Bildiriler I ( 11- 13 Ekim 2000 ) , s.207- 219, T.C. Selçuk Ünv. Selçuk Araştırmaları Merkezi Yayını, Konya, 2001.

ÇAYCI, Ahmet, “ Osmanlı Seyyahlarının İzlenimleriyle Konya ve Çevresi ”, S.Ü.İ.F.D, S:21, s:114- 147, 2006.

ÇAYIRDAĞ, Mehmet, "Mahperi (Huand) Hunat Hatun", Kayseri Kültür, 1/3 (1981), s.2-4.

ÇAYIRDAĞ, Mehmet, "Kayseri'de Selçuklu ve Beylikler Dönemine Ait Bazı Kitâbe ve Mezartaşları", Tarih Dergisi, Prof. Dr. M.C. Şehabeddin Tekindağ Hatıra Sayısı, XXXIV (1984), s.495-532.

ÇAYIRDAĞ,Mehmet, “Kayseri’de Zamanımıza Kadar Gelememiş Olan Bazı Mühim Tarihi Binalar”,IX.Türk Tarih Kongresi,C.II,Anakara,1988.

ÇAYIRDAĞ, Mehmet, “Kayseri’nin İncesu İlçesinde Şeyh Turesan Zaviyesi”, Belleten, XLIV/174 (1980), s.271-278.

ÇİFTÇİ, Çiğdem, “ Akşehir Kenti Tarihi Kent Dokusu”, I. Uluslar Arası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi- Bildiriler I ( 11- 13 Ekim 2000 ) , s.219-225, T.C. Selçuk Ünv. Selçuk Araştırmaları Merkezi Yayını, Konya, 2001.

DANIK, Ertuğrul, “ Yukarı FIRAT Bölgesi Ortaçağ Kaleleri”,s: 321- 337, VII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazı ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri ( 7-8-9 Nisan 2003) , M.S.G.S.U Fen – Edebiyat Fak. Yay, İstanbul, 2006.

DANIŞMAN,H.Günhan,”Samsun Yöresi Ahşap Mimarisinin Gelenekselliği-Bafra İkiztepe Arkeolojik Verilerinin Işığında Çarşamba Gökçeli Camiinin İncelenmesi”,IX.Türk Tarihi Kongresi Bildirileri,Ankara,1998,C.I,s.135-144.

DEMİR, Ataman, "Anadolu Selçuklu Hanları", İlgi, S. 42, 1985, s. 2-7.

DEMİR, Ataman, "Anadolu Selçuklu Hanları. Obruk Han", İlgi, 45 (1986), s.10-14.

DEMİR, Ataman, "Anadolu Selçuklu Hanları, Zazadin Han-Sadeddin Köpek Hanı", İlgi, 44 (1986), s.26-31.

DEMİR, Ataman, "Anadolu Selçuklu Hanları. Kızılören Hanı", İlgi, 46 (1986), s.8-13.

DEMİR, Ataman, “ Kuruçeşme Han ”İlgi, S:47, s: 24- 27, İstanbul, 1986.

DEMİR, Ataman, "Anadolu Selçuklu Hanları. Konya-Beyşehir Arasında Kuruçeşme Hanı", İlgi, 47 (1986), s.24-27.

DEMİR, Ataman, "Anadolu Selçuklu Hanları. Kadın Han", İlgi, 48 (1987), s.14-17.

DEMİR, Ataman, "Anadolu Selçuklu Hanları. Horozlu Han", İlgi, S.49, 1987, s.17-22.

DEMİR,Ataman, "Anadolu Selçuklu Hanları.Şarapsa Han", İlgi,,50 (1987), s. 24-28.

DEMİR,Ataman,"Anadolu Selçuklu Hanları.Alara Han", İlgi,51 (1987), s.18-23.

DEMİR,Ataman, "Anadolu Selçuklu Hanları.Kargı Han", İlgi,52 (1988), s. 8-11.

DEMİR,Ataman, "Anadolu Selçuklu Hanları.Evdir Han", İlgi,53 (1988), s. 13-17.

DEMİR,Ataman, "Anadolu Selçuklu Hanları.Kırkgöz Han", İlgi,54 (1988), s.17-20.

DEMİR,Ataman, "Anadolu Selçuklu Hanları.Susuz Han",İlgi,55 (1988), s.15-19.

DEMİR,Ataman,"Anadolu Selçuklu Hanları.İncir Han", İlgi,56 (1989), s.8-12.

DEMİR,Ataman, "Anadolu Selçuklu Hanları.Akhan 'Denizli' " , İlgi,57 (1989), s. 9-13.

DEMİR,Ataman,"Anadolu Selçuklu Hanları.Çardak Han" İlgi,58 (1989), s. 20-23.

DEMİR,Ataman,"Anadolu Selçuklu Hanları.Ertokuş Han",İlgi,60 (1990), s. 22-25.

DEMİR,Ataman,"Anadolu Selçuklu Hanları.Altınapa Han",İlgi,61 (1990), s.24-27.

DEMİRİZ, Yıldız, “ Atabey’deki Ertokuş Medresesinde Bizans Devrine Ait Devşirme Malzeme”, Sanat Tarihi Yıllığı, IV (1970-71), s. 87-100.

DEMİRİZ, Yıldız, “ Konya Müzesi’nde Özel Durumdaki Bir Kabartma Hakkında ”, ”, Sanat Tarihi Yıllığı, 1969- 70 / 3, İstanbul, 1970.

DENİZ, Bekir, “ Susadı Köyü ( Aksaray ) Hacı Bektaş Zaviyesi, I. Uluslar Arası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi- Bildiriler I ( 11- 13 Ekim 2000 ) , s.225- 243, T.C. Selçuk Ünv. Selçuk Araştırmaları Merkezi Yayını, Konya, 2001.

DİLAVER, Sadi, "Anadolu'daki Tek Kubbeli Selçuklu Mescitlerinin Mimarlık Tarihi Yönünden Önemi", Sanat Tarihi Yıllığı, IV (1970-71), s.17-29.

DİLAVER, Sadi, “Bünyan Ulu Camii-Erbaa/Akçaköy (Fidi) Silahdar Ömer Paşa Camii”, Sanat Tarihi Yıllığı, II (1966-68), s.185-199.

DOĞAN, Nermin Şaman, “ Oklu Çakır / Oklu Çark / Gök Çığrısı: Selçuklu Süslemesinde Bir Motif”, I. Uluslar Arası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi- Bildiriler I ( 11- 13 Ekim 2000 ) , s.243- 251, T.C. Selçuk Ünv. Selçuk Araştırmaları Merkezi Yayını, Konya, 2001.

DUGGAN, Mikail, “Naturalistic Painting And Drawing From Life İn 13. Century Anatolia”, I. Uluslar Arası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi- Bildiriler I (11- 13 Ekim 2000), s.257- 263, T.C. Selçuk Ünv. Selçuk Araştırmaları Merkezi Yayını, Konya, 2001.

DURAN, Remzi, “Selçuklu Yapılarında Tuğla Geleneğinde Taş Duvar Kaplaması Örneği Olarak Konya Kalenderhane Türbesi”, I. Uluslar Arası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi- Bildiriler I ( 11- 13 Ekim 2000 ) , s.263- 269, T.C. Selçuk Ünv. Selçuk Araştırmaları Merkezi Yayını, Konya, 2001.

DURUKAN, Aynur, “Anadolu Selçuklu Sanatı Araştırmaları ”, IV. Milli Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Seminerleri Bildirileri, 25- 26 Nisan, 1994, Konya, S.Ü. Basımevi, s: 97- 110, Konya, 1995.

DURUKAN, Aynur, "Ortaçağ Türk Mimarisinde Restorasyon Çalışmaları", IX.Vakıf Haftası Kitabı, Ankara 2-4 Aralık 1991, Ankara 1992, s.197-212.

DURUKAN, Aynur, “Hani, Hatuniye (Zeynep Hatun ya da Zeynebiye) Medresesi”, Vakıflar Dergisi, XX (1988), s.131-168.

DURUKAN, Aynur, “Eski Malatya Ulu Camii”, Kültür ve Sanat, 16 (Aralık 1992), s.7-10.

DURUKAN, Aynur, “Ak Han’ın Süsleme Programı”,Güner İnal’a Armağan,Ankara 1993,s.143-160.

DURUKAN, Aynur, “Selime’deki Türbe ve Anadolu-Türk Sanatındaki Yeri”, Bedrettin Cömert’e Armağan, Ankara 1980, s.397-408.

DURUKAN, Aynur-Sacit PEKAK, “Akşehir-Reis Emir Yavaş Bey (Yavtaş-Yavaşgel) Türbesi”, Suut Kemal Yetkin’e Armağan, Ankara 1984, s.123-143.

DUYMAZ,A.Şevki,”Anadolu Selçuklu Dönemi Ekonomik Ortamına,Burdur-Bucak’tan Mimari Bir Örnek: Susuz Han”,I.Burdur Sempozyumu,16-19 Kasım 2005.

DÜLGERLER, Osman Nuri-Mustafa Yıldız, “Selçuklu Dönemi Konya Yapılarında Kireç Harcı İçerisinde Kül Kullanımı”, I. Uluslar Arası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi- Bildiriler I (11-13 Ekim 2000), s.251- 257, T.C. Selçuk Ünv. Selçuk Araştırmaları Merkezi Yayını, Konya, 2001.

DÜNDAR, Abdulkadir, “Osmanlılarda Tamir Süreci, Çeşitleri ve Bazı Selçuklu Yapılarındaki Uygulamalar”, I. Uluslar Arası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi- Bildiriler I ( 11- 13 Ekim 2000 ), s.269- 281, T.C. Selçuk Ünv. Selçuk Araştırmaları Merkezi Yayını, Konya, 2001.

ERAVŞAR, Osman, “Anadolu Selçukluları’nda İdari Mekan Olarak Devlethane”, I. Uluslar Arası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi- Bildiriler I (11-13 Ekim 2000), s.281- 297, T.C. Selçuk Ünv. Selçuk Araştırmaları Merkezi Yayını, Konya, 2001.

ERAVŞAR, Osman, “Az Bilinen Bir Selçuklu Köşkü: Kızıl Köşk, s: 365- 381, VI. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazı Sonuçları ve Sanat Tarihi Sempozyumu ( 8- 10 Nisan 2002 ), T.C Erciyes Ünv. Fen-Edebiyat Fak. Sanat Tarihi Bölümü, Kayseri, 2002.

ERDEM, İlhan, “Türkiye Selçukluları’nda Fetih Metodu ve Uygulanışı”, I. Uluslar Arası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi- Bildiriler I ( 11- 13 Ekim 2000 ), s.297- 309, T.C. Selçuk Ünv. Selçuk Araştırmaları Merkezi Yayını, Konya, 2001.

ERDEM, Sargon, “Tokat Kelimesi Üzerine Düşünceler”, s:11-17, Türk Tarihinde ve Kültüründe Tokat Sempozyumu (2 – 6 Temmuz 1986 ), Tokat Valiliği Şeyhülislam İbn Kemal Araştırma Merkezi, Ankara, 1987.

ERDMANN, Kurt, "XIII. Yüzyıl Anadolu Camilerinin Özel Durumu", Milletlerarası Birinci Türk Sanatları Kongresi, Ankara 19-24 Ekim 1959, Tebliğler, Ankara 1962, s.144-151.

ERDMANN, Kurt, "Das Selschukische Kervansaray", Zeitschrift für Kulturaustausch, 12 (1962), s.163-196.

ERDMANN, Kurt, "Selçuklu Kervansarayları", çev. F. Tunçdağ, Önasya, 13-14 (1996), s.10-11, 21.

EREN, Naci, "The İncir Han", İlgi, 13/27 (1979), s.18-23.

ERSAN, Mehmet, “XI. Yüzyılın Son Çeyreğinde Çukurova’nın Siyasi Durumu”, I. Uluslar Arası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi-Bildiriler I (11-13 Ekim 2000), s.309- 315, T.C. Selçuk Ünv. Selçuk Araştırmaları Merkezi Yayını, Konya, 2001.

ERSOY, Bozkurt, “Osmanlı Öncesi Anadolu Kervansaray Yolları ve Üzerindeki Kervansaraylar ”, Kültür ve Sanat, S.25, Ankara, 1995, s.22-26.

ERSOY, Bozkurt, “Sivas Türbeleri”, Kültür ve Sanat, 2/6 (Haziran 1990), s.18-24,89 (İngilizce özet).

ERSOY, Bozkurt,”Eski Malatya(Battalgazi) Türk-İslam Eserleri”,Kültür ve Sanat,4/6(Aralık 1992),s.11-15.

ESEMENLİ,Deniz, “Alaeddin Camii ve Medresesi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, cilt:2,İstanbul 1989,s.328-329.

ESİN, Emel, "The Genesis of the Turkish Mosque and Madrasa Complex", Proceedings of the 27th International Congress of Orientalists, 1967, 1971, s.616-617.

ESİN, Emel, "Türk Kubbesi (Gök-Türkler'den Selçuklular'a Kadar)", Selçuklu Araştırmaları Dergisi, 3 (1971), s.159-182.

ESİN, Emel, "Evren (Selçuklu San'atı Evren Tasvirinin Türk İkonografisinde Menşe'leri)", Selçuklu Araştırmaları Dergisi, I, (1969), s.161-182.

ESKİCİ,Bekir, “Malatya”,Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemi Uygarlığı II,Kültür ve Turizm Bakanlığı,Ankara ,2006,s.263-265.

EYİCE, Semavi, “ Bertrandon de la Broquierre ve Seyahatnamesi ( 1432- 1433 )”, İslam Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, VI / 1- 2, s: 85-126, İsanbul, 1975.

EYİCE, Semavi, "Bizans-İslam-Türk Münasebetleri", V.Türk Tarih Kongresi, Ankara 12-17 Nisan 1956, Kongreye Sunulan Tebliğler, Ankara, 1960.

EYİCE, Semavi, “Anadolu’da Orta Asya Sanat Geleneklerinin Temsilcisi Olan Bir Eser: Boyalıköy Hanikâhı”, Türkiyat Mecmuası, XVI (1971), s.39-56.

FAZLIOĞLU, İhsan, “Selçuklular Döneminde Anadolu’da Felsefe ve Bilim (Bir Giriş), Cogito, S:29, s:152- 167, YKY, İstanbul, 2001.

GABRIEL, Albert, “Niğde Tasrihi”, çev. Ahmet Akif Tüfenk, Bengi Matbaası, 1962, Ankara.

GABRIEL, Albert, "Selçuklu Mimarisi", II.Türk Tarih Kongresi, İstanbul 20-25 Eylül 1937, Kongreye Sunulan Tebliğler, İstanbul 1943, s.439-440.

GABRIEL, Albert, "Türk Mimarisine Umumi Bakış", Türk Yurdu, 1/234 (Temmuz 1954), s.8-12.

GORDLEVSKI, Vladimir Alexandrovic, “Konya İra ve İska Tarihine Ait Materyaller”, çev. Hasan Ortekin, Konya, 18-19 (1938), s.1051-1069.

GÖDE, Kemal, “ XIV. Yüzyılda Tokat / Eratnalılar Hakimiyetinde Tokat”, Türk Tarihinde ve Kültüründe Tokat Sempozyumu ( 2 – 6 Temmuz 1986 ), Tokat Valiliği Şeyhülislam İbn Kemal Araştırma Merkezi, s.17- 23, Ankara, 1987.

GÖK, Necdet, “ Selçuklu Diplomatikasının Osmanlı Diplomatikasına Etkileri”, I. Uluslar Arası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi- Bildiriler I (11- 13 Ekim 2000) , s. 315- 335, Selçuk Ünv. Selçuk Araştırmaları Merkezi Yayını, Konya, 2001.

GÖKHAN, İlyas, “ Selçuklular Zamanında Maraş Emiri Nusretüddin Hasan Bey”, I. Uluslar Arası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi- Bildiriler I ( 11- 13 Ekim 2000 ) , s. 335- 347, Selçuk Ünv. Selçuk Araştırmaları Merkezi Yayını, Konya, 2001.

GÖKTAN, M., “Afyon Çay Bucağında Selçuk Eserleri”, Kocatepe Gazetesi, 15.8.1947.

GÖLCÜK, Şerafeddin, "Sadreddin Konevi (1210-1274)", Selçuk Dergisi, 4 (1989), s.13-15.

GÖNÇER, Süleyman, “Tarih Araştırmaları: Ulu Cami”, Taşpınar, 5/53 (29 Mart 1937), s.68-72.

GÖNÇER, Süleyman, “Tarih Araştırmaları: Bolvadin alaca Çeşmesi”, Taşpınar, 8/79 (Mart 1940), s.24-25.

GÖRÜR,Muhammet, “Anadolu Selçuklu Dönemi Kervansarayları Kataloğu”,Anadolu Selçuklu Dönemi Kervansarayları, Kültür ve Turizm Bakanlığı,Ankara,2007, s.473-529.

GÜNDOĞDU, Hamza, “ Elbistan Ulu Camii’nin Tarihlenmesi İle İlgili Bazı Düşünceler”, I. Uluslar Arası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi- Bildiriler I ( 11- 13 Ekim 2000 ) , s. 347- 355, Selçuk Ünv. Selçuk Araştırmaları Merkezi Yayını, Konya, 2001.

GÜNNER, Ahmet, “ Yezd Kakuyileri ( Kakveyhiler ) ve Selçuklular”, I. Uluslar Arası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi- Bildiriler I ( 11- 13 Ekim 2000 ) , s. 355- 373, Selçuk Ünv. Selçuk Araştırmaları Merkezi Yayını, Konya, 2001.

GÜRKAN, Kâzım İsmail, "Selçuklu Hastaneleri" Malazgirt Armağanı, Ankara 1972, s.165-194.

HACIGÖKMEN, Mehmet Ali, “Selçuklular Zamanında Ankara Ahileri Hakkında Bir Araştırma”, I. Uluslar Arası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi- Bildiriler I (11- 13 Ekim 2000), Selçuk Ünv. Selçuk Araştırmaları Merkezi Yayını, Konya, 2001. s. 373- 387.

HACIHAMDİOĞLU, Tevfik, “Alanya Selçuklu Kalesi Selçuklu Eserleri”, Antalya 1. Selçuklu Eserleri Semineri, 22-23 Mayıs 1986, Antalya 1986, s.31-36.

HERSEK, Can Mehmet, “Sivas’taki Selçuklu Dönemi Medreselerinin Restitüsyon ve Restorasyon Sorunları Üzerinde Genel Bir Değerlendirme”, I. Uluslar Arası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi- Bildiriler I (11-13 Ekim 2000), Selçuk Ünv. Selçuk Araştırmaları Merkezi Yayını, Konya, 2001. s. 387- 397.

HIZAL, İsmail, “Afyonkarahisar Ulu Camii”, Beldemiz, 4 (1985), s.6-9.

IŞIN, Ekrem, “Selçuklu Tarihi İçin Seçme Kaynakça”, Cogito, S:29, s:183-189, YKY, İstanbul, 2001.

İLTER, Figen, “Sivrihisar Yöresi Araştırmaları”, Anadolu (Anatolia), XIX (1975-76), s.13-49.

İNDİRKAŞ, Zühre, “A Look At Seljuks Crown Tradition”, I. Uluslar Arası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi- Bildiriler I ( 11- 13 Ekim 2000 ) , s. 387- 397, T.C. Selçuk Ünv. Selçuk Araştırmaları Merkezi Yayını, Konya, 2001.

İPEKOĞLU, Başak, “Anadolu Selçuklu Dönemi Birleşik İşlevli Yapıları İçin Bir Değerlendirme Yöntemi”, I. Uluslar Arası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi- Bildiriler I (11-13 Ekim 2000), Selçuk Ünv. Selçuk Araştırmaları Merkezi Yayını, Konya, 2001. s.407- 427.

İSEN, Mustafa, “Tokat’ın Osmanlı Kültür Coğrafyasındaki Yeri ve Tokatlı Şairler”, Türk Tarihinde ve Kültüründe Tokat Sempozyumu (2–6 Temmuz 1986), Tokat Valiliği Şeyhülislam İbn Kemal Araştırma Merkezi, Ankara, 1987, s. 507- 515.

KAHYA, Esin, “Anadolu Selçuklu Döneminde Bilimsel Çalışmalardan Bazı Örnekler”, I. Uluslar Arası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi- Bildiriler I (11-13 Ekim 2000), Selçuk Ünv. Selçuk Araştırmaları Merkezi Yayını, Konya, 2001, s.427- 441.

KAHYA, Yegan, Gülsün Tanyeli, Kani Kuzucular, “ Sivas Gök Medrese Üzerine Yeni Bir Değerlendirme”, I. Uluslar Arası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi- Bildiriler I ( 11- 13 Ekim 2000), Selçuk Ünv. Selçuk Araştırmaları Merkezi Yayını, Konya, 2001, s.441- 451.

KANDEMİR, Sorguç, "Selçuklular'da Sosyal Yapı İçinde Medreselerin Yeri ve Darüşşifalar", Antalya 1.Selçuklu Eserleri Semineri, Antalya 22-23 Mayıs 1986, Antalya 1986, s.17-20.

KARACA, Murat Sukuti, “Aksaray’daki Tarihi Eserler”, Konya, X/91-92 (Mart 1946), s.28-29.

KARADUMAN, Hüseyin, "Ankara Çevresinde Yapılan Tetkik Gezilerinde Tespit Edilen Dört Türk Yapısı", Anadolu Medeniyetleri Müzesi1978 Yıllığı, Ankara 1988, s.127-141.

KARADUMAN,Hüseyin, “Delice Köşkü Kurtarma Kazısı”,Müze Kurtarma Kazıları Semineri V,Ankara,1995,s.189-220.

KARAİSMAİLOĞLU, Adnan, “Selçuklu Devletinin Edebi Faaliyetlerdeki Etkinliği”, I. Uluslar Arası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi- Bildiriler I ( 11- 13 Ekim 2000 ), Selçuk Ünv. Selçuk Araştırmaları Merkezi Yayını, Konya, 2001, s. 451- 461.

KARAMAĞARALI, Haluk, “Konya Ulucamii”, Rölöve ve Restorasyon Dergisi, S: 4, 1982, s.121- 132.

KARAMAĞARALI, Haluk, “ Sahib Ata Camii’nin Restitüsyonu Hakkında Bir Deneme” Rölöve ve Restorasyon Dergisi, S: 3, Ankara, 1982, s. 49- 75.

KARAMAĞARALI, Haluk, “Erzurum’daki Hatuniye Mderesesi’nin Tarihi ve Bânisi Hakkında Mülâhazalar”, Selçuklu Araştırmaları Dergisi, III (1971), s.209-247.

KARAMETE, Kemaleddin, “Kayseri’deki Erkilet Hıdırellez Yığma Tepesindeki Selçuk Abidesi”, Erciyes, 19 (1939), s.578-584.

KARAOĞLU, Zeynep Alp, “Konya Yakınındaki Kızılören Han’ın Tanıtımı ve Değerlendirilmesi”, I. Uluslar Arası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi- Bildiriler I (11- 13 Ekim 2000) , Selçuk Ünv. Selçuk Araştırmaları Merkezi Yayını, Konya, 2001, s. 461- 475.

KARPUZ, Haşim, “Konya’nın Selçuklu Kent Dokusu ve Son Yıllarda Yok Olan Anıtları”, I. Uluslar Arası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi- Bildiriler II (11-13 Ekim 2000) Selçuk Ünv. Selçuk Araştırmaları Merkezi Yayını, Konya, 2001, s. 1- 11.

KARPUZ, Haşim, “ Konya’da Selçuklu ve Osmanlı Tarikat Yapıları”, , VI. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazı Sonuçları ve Sanat Tarihi Sempozyumu ( 8- 10 Nisan 2002 ), Erciyes Ünv. Fen- Edebiyat Fak. Sanat Tarihi Bölümü, Kayseri, 2002, s. 457- 479.

KATOĞLU, Murat, "XIII.Yüzyıl Türk Mimarisinde Külliye", Belleten, XXXI/123 (1967), s.335-344.

KAYAOĞLU, İsmet, "Turumtay Vakfiyesi", Vakıflar Dergisi, XII (1978), s. 91-112.

KILIÇ, Mahmud Erol, “ İbnu’l- Arabi’nin I. İzzeddin Keykavus’a Yazdığı Mektubun Işığında Dönemin Dini ve siyasi Tarihine Bakış”, I. Uluslar Arası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi- Bildiriler II (11- 13 Ekim 2000), Selçuk Ünv. Selçuk Araştırmaları Merkezi Yayını, Konya, 2001, s.11- 29.

KIRZIOĞLU, Fahrettin, “Selçuklular’ın Ani’yi Fethi ve Buradaki Selçuklu Eserleri”, Selçuklu Araştırmaları Dergisi”, II (1970), s.111-139.

KOCA, Ferhat, “Selçuklular’ın İslam Hukuk Mezheplerine Bakışları”, I. Uluslar Arası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi-Bildiriler II (11-13 Ekim 2000), Selçuk Ünv. Selçuk Araştırmaları Merkezi Yayını, Konya, 2001, s. 29-53.

KOCA, Salim, “Selçuklular’da Teşkilat ve Kültür ”, I. Milli Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Seminerleri, 20-21 Mayıs,1991, S.Ü Basımevi, Konya, 1993, s.15- 28.

KONYALI, İbrahim Hakkı, “Bir Hüccet, İki Vakfiye: Konya’da Atabekiye Medresesi Hücceti-Karamanoğlu Alâeddin Bey’in Vakfiyesi-Melek Hatun’un Karaman’daki Hatuniye Medresesinin ve Türbesinin Vakfiyesi”, Vakıflar Dergisi, VII (1968), s.97-100.

KONYALI, İbrahim Hakkı, “Aksaray Ulu Camii”, Vakıflar Dergisi, X (1973), s.273-288.

KOPRAMAN, Kazım Yaşar, “ Evliya Çelebi Seyahatnamesine Göre Tokat Şehri”, Türk Tarihinde ve Kültüründe Tokat Sempozyumu ( 2 – 6 Temmuz 1986 ), Tokat Valiliği Şeyhülislam İbn Kemal Araştırma Merkezi, Ankara, 1987, s.38- 57.

KOPRAMAN, Kazım Yaşar, “ Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Tokat Şehrine Dair Verilen Bilgilerin Değerlendirilmesi”, Türk Tarihinde ve Kültüründe Tokat Sempozyumu (2–6 Temmuz 1986), Tokat Valiliği Şeyhülislam İbn Kemal Araştırma Merkezi, Ankara, 1987, s.661- 667.

KÖKER, Ahmet. H., “Selçuklu Şifahaneleri”, Selçuklular Devrinde Kültür ve Medeniyet, Kayseri 14 Mart 1991, Kayseri 1992, s.1-12.

KÖPRÜLÜ, Fuat, “Anadolu Selçukluları Tarihinin Yerli Kaynakları”, Belleten, VII/27 (1943), s.379-458.

KÖPRÜLÜ, Mehmet, Fuat, “Anadolu Selçukluları Tarihi’nin Yerli Kaynakları”, Belleten, C. VII, S. 27, Temmuz, 1943, s.375- 552.

KUBAN, Doğan, “Anadolu-Türk Mimarisinde Bölgesel Etkenlerin Niteliği”, VII. Türk Tarih Kongresi, Ankara 25-29 Eylül 1970, Kongreye Sunulan Bildiriler, I. Ankara 1972, s.382-395.

KUBAN, Doğan, “Sivas”, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, 305 (1970), s.6-7.

KUNDURACI, Osman” Kubad-ı Abad-Alanya Arasındaki Selçuklu Kervanyolu Üzerine”, VI. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazı Sonuçları ve Sanat Tarihi Sempozyumu ( 8-10 Nisan 2002 ), Erciyes Ünv. Fen- Edebiyat Fak. Sanat Tarihi Bölümü, Kayseri, 2002, s. 537- 551.

KUNDURACI, Osman “Kubad-ı Abad-Alanya Arasındaki Selçuklu Kervanyolu Üzerine Yeni Araştırmalar-I”, I. Uluslar Arası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi- Bildiriler II (11-13 Ekim 2000), s.53- 61, Selçuk Ünv. Selçuk Araştırmaları Merkezi Yayını, Konya, 2001.

KURAN, Aptullah, “Tokat ve Niksar’da Yağıbasan Medreseleri”, Vakıflar Dergisi, VII (1968), s.39-52.

KURAN, Aptullah, “Thirteenth and Fourteenth Century Mosques in Turkey”, Archaeology, XXIV/3 (June 1971), s.234-254.

KURAN, Aptullah, “Anadolu’da Ahşap Sütunlu Selçuklu Mimarisi”, Malazgirt Armağanı, Ankara 1972, s.179-186.

KURAN, Aptullah, “Anatolian-Seljuk Architecture”, The Art and Architecture of Turkey, ed. E.Akurgal, Oxford 1980, s.80-110.

KUZUCULAR, Kani, “ Amasya Kenti’nin Erken Türk Dönemi Sonunda Oluşan Fiziksel Yapısı”, I. Uluslar Arası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi- Bildiriler II ( 11- 13 Ekim 2000), Selçuk Ünv. Selçuk Araştırmaları Merkezi Yayını, Konya, 2001, s. 61- 83.

KÜÇÜKDAĞ, Yusuf, “Konya Kalesi’nin Ahmedek Bölümüne Dair”, I. Uluslar Arası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi- Bildiriler II (11-13 Ekim 2000), Selçuk Ünv. Selçuk Araştırmaları Merkezi Yayını, Konya, 2001, s. 83-93.

KÜÇÜKKAYA, Ayşe Gülçin, “Edirne’de Selçuklu Etkisiyle Oluşmuş Bir Türbe; Tütünsüz Baba Türbesi”, I. Uluslar Arası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi-Bildiriler II ( 11- 13 Ekim 2000 ), Selçuk Ünv. Selçuk Araştırmaları Merkezi Yayını, Konya, 2001, s. 93- 105.

MADRAN, Emre, “Anadolu’da 1300 M. Yılına Değin Yapılmış Türk- İslam Dönemi Yapıları Envanteri Üzerine Bir Deneme”, VI. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazı Sonuçları ve Sanat Tarihi Sempozyumu (8-10 Nisan 2002), Erciyes Ünv. Fen-Edebiyat Fak. Sanat Tarihi Bölümü, Kayseri, 2002, s.551- 563.

MADRAN, Emre, “Ariflerin Menkıbeleri’nde İsmi Geçen Yapılar”, Önasya, 7/77-78 (1972), s.18.

MADRAN, Emre, “Ariflerin Menkıbeleri’nde Geçen Yapı İsimleri Üzerine Bir Deneme”, Vakıflar Dergisi, X (1973), s.175-198.

MADRAN, Emre, “Afyon Sincanlı, Boyalıköy Yapı Grubu”, Rölöve ve Restorasyon Dergisi, I (1974), s.145-166.

MAHİR, Banu, “ İslam Kitap Sanatı Tezhip Tasarımına Büyük Selçuklu Dönemi Katkılarının Bir Örneği”, I. Uluslar Arası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi- Bildiriler II (11- 13 Ekim 2000 ), Selçuk Ünv. Selçuk Araştırmaları Merkezi Yayını, Konya, 2001, s.105- 113.

MELİKOĞLU, Merdin Yılmaz, “Melik Ahmet Danişmend Gazi Tarihinde (Tokat) Dükkiye”, Türk Tarihinde ve Kültüründe Tokat Sempozyumu (2 – 6 Temmuz 1986), Tokat Valiliği Şeyhülislam İbn Kemal Araştırma Merkezi, Ankara, 1987, s.23- 30.

MENZEL, Th.,“Das Bektasi Kloster Sejjid Gazi”, Mitteilungen Des Seminars Für Orientalische Sprachen, 28/2, 1925, pp. 92-125.

MERÇİL, Erdoğan, “Anadolu Selçuklular’ında Serbest Meslekler”, Cogito, S.29, s.145-150, YKY., İstanbul, 2001.

MERİÇ, Ali, “Aksaray’da Selçuklu Eserleri”, Türkiyemiz, 25 (1978), s.1-4, 38-39 (İngilizce özet).

MUALLİM, Cevdet, "Sivas Darüşşifası Vakfiyesi ve Tercümesi", Vakıflar Dergisi, I (1938), s.35-38.

MUTLU, Asım, “Divriği’nin Mimari Eserleri”, Sanat Dünyamız, IX/24 (1982), s.18-21.

MÜDERRİSOĞLU, Fatih, “Afşin-Eshab-ı Kehf Külliyesi Hanı”, Kültür ve Sanat, 3/10 (Haziran 1991), s.12-15.

MÜLAYİM, Selçuk, “Figür Evreninde 14. Yüzyıl”, I. Uluslar Arası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi- Bildiriler II (11-13 Ekim 2000),Selçuk Ünv. Selçuk Araştırmaları Merkezi Yayını, Konya, 2001, s. 113- 117.

MÜLAİM, Selçuk, Konya Taş Eserler Müzesi’ndeki 883 ve 884 Envanter Numaralı Melek Figürleri”, VI. Milli Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Semineri Bildirileri, 16- 17 Mayıs, 1996 Konya, S.Ü Basımevi, Konya, 1997, s. 83- 99.

MÜLAİM, Selçuk, “Selçuklu Süsleme San’atı”, Selçuklular Devrinde Kültür ve Medeniyet, 14 Mart 1991, Kayseri, 1992, s. 81-135.

MÜLAİM, Selçuk, “Ulusal Kimlik Bağlamında Selçuklu Sanatı”, III. Milli Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Seminerleri Bildirileri, 20-22 Mayıs,1993, S.Ü Basımevi, Konya, 1994, s. 11-16.

NECİPOĞLU, Nevra, “Türklerin ve Bizanslılar’ın Ortaçağda Anadolu’da Birliktelikleri” Cogito, S.29, YKY, İstanbul, 2001, s.74- 91.

NEMLİOĞLU, Candan, “Göçeli (Gökçeli) Camii, I. Uluslar Arası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi- Bildiriler II (11-13 Ekim 2000), Selçuk Ünv. Selçuk Araştırmaları Merkezi Yayını, Konya, 2001, s.117- 137.

NUMAN, İbrahim, “Türk Gök Medrese İle Yanındaki Yapı Bakiyesi Arasındaki Mimari Münasebet”, Suut Kemal Yetkin’e Armağan, Ankara 1984, s.249-261.

OCAK, Ahmet Yaşar, “Zaviyeler”, Vakıflar Dergisi, XII 1978, s.247-270.

OCAK, Ahmet Yaşar, “Emirci Sultan ve Zaviyesi, XIII. Yüzyıl İlk Yarısında Anadolu (Bozok) da Bir Babai Şeyhi: Şeref ud-Din İsmail b. Muhammad”, Tarih Enstitüsü Dergisi, IX (1978), s.129-208.

ONUR, Zeynep, “Türk Mimarisinde Rasyonel ve İrrasyonel Dönemler”, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 5/1-2 (Ocak-Temmuz 1990), s.45-58.

ORAL, M. Zeki, “Selçuklu Devri Vakfiyeleri: Ahi Ahmet Nahcivanî Vakfiyesi”, İlahiyat Fakültesi Dergisi, III-IV, 1954, s.57-66.

ORAL, M. Zeki, “Selçuklu Devri Vesikaları: Sultan Hatun Senedi”, Belleten, XIV/75 (1955), s.385-394.

ORAL, M. Zeki, “Aksaray’ın Tarihi Önemi ve Vakıfları”, Vakıflar Dergisi, V (1962), s.223-240.

ORAL,M.Zeki, “Malatya Kitabeleri ve Tarihi”,III.Türk Tarih Kongresi(Ankara 15-20 Kasım 1943) Kongreye Sunulan Tebliğler,Ankara1948,s.437.

OTTO-DORN, Katharina, “Seldschukische Holzsaeulenmoscheen in Kleinasien” Ausder Welt der Islamischen Kunst.Festschrift für Ernst Kühnel, Berlin 1957, s.59-88.

ÖGEL, Bahaeddin, “Cacabey Vakfiyesindeki Bazı Unvan ve Kişi Adları Hakkındaki Notlar”, Selçuklu Araştırmaları Dergisi, II, 1971, s.67-74.

ÖNDER, Mehmet, “Selçuklu Mimarı Keluk”, Türk Yurdu, III/2 (1961), s.47-48.

ÖNDER, Mehmet, "Konya’da Bilinmeyen Bir Selçuklu Devri Eseri”, Vakıflar Dergisi, VII (1968), s.127-128.

ÖNDER, Mehmet, "Konya Kal'ası ve Figürlü Eserleri", VI. Türk Tarih Kongresi, Ankara 20-26 Ekim 1961, Kongreye Sunulan Bildiriler, Ankara 1967, s.145-169.

ÖNEY, Gönül, “Anadolu Selçuklu Mimarisinde Antik Devir Malzemesi”Anadolu (Anatolia), XII, Ankara, 1970

ÖNEY, Gönül, “Comparison of a Group of Anatolian Seljuk Türbes with Great Seljuk-Ilhanid Turbes in Iran”, Fifth International Congress of Turkish Art, 21-26 September 1975, Budapest 1978, s.665-689.

ÖNEY, Gönül, "İran Selçukluları ile Mukayese Olarak Anadolu Selçukluları'nda Atlı Av Sahneleri", Anadolu (Anatolia), XI (1967), s.121-138.

ÖNEY, Gönül, "Anadolu Selçuklu ve Beylikler Devri Ahşap Teknikleri", Sanat Tarihi Yıllığı, III (1969-70), s.135-149.

ÖNEY, Gönül, “Anadolu Selçuklu Sanatında Balık Figürü”, Sanat Tarihi Yıllığı, II (1966-68), s.142-159.

ÖNEY, Gönül, "Anadolu Selçuk Sanatı'nda Hayat Ağacı Motifi", Belleten, XXXII/125 (1968), s.25-36.

ÖNEY, Gönül, "Artuklu Devrinden Bir Hayat Ağacı Kabartması Hakkında", Vakıflar Dergisi, VII (1968), s.117-120.

ÖNEY, Gönül, "Anadolu Selçuklu Sanatında Ejder Figürleri" Belleten, XXXIII/130 (1969), s.171-192.

ÖNEY, Gönül, "Anadolu Selçukluları'nda Heykel, Figürlü Kabartma ve Kaynakları Hakkında Notlar", Selçuklu Araştırmaları Dergisi, I (1969), s.187-191.

ÖNEY, Gönül, "Sun and Moon Rosettes in the Shape of Human Heads in Anatolian Seljuk Architecture",Anatolica, III (1969-70), s.195-203.

ÖNEY, Gönül, "Anadolu Selçuk Mimarisinde Boğa Kabartmaları", Belleten, XXXIV/133 (1970), s.83-120.

ÖNEY, Gönül, "Anadolu Selçuk Mimarisinde Arslan Figürü", Anadolu (Anatolia), XIII (1971), s.1-64.

ÖNEY, Gönül, "Bizans Figürlerinde Anadolu Selçuklu Etkisi", Selçuklu Araştırmaları Dergisi, III (1971), s.91-108.

ÖNEY, Gönül, "Anadolu Selçuklu Mimarisinde Avcı Kuşlar, Tek ve Çift Başlı Kartal", Malazgirt Armağanı, Ankara 1972, s.139-172.

ÖNEY, Gönül, "Selçuk Mimarisinde Figürlü Kabartma ve Heykel", Sanat Dünyamız, II/6 (Ocak 1976), s.2-8.

ÖNEY, Gönül, "Niğde Hüdavend Hatun Türbesi Figürlü Kabartmalar", Belleten, XXXI/122 (1967), s.143-167.

ÖNGE, Yılmaz, “Emir Mübarezeddin Ertokuş’un Kümbeti ve Çinili Sandukası”, Önasya, III/27 (1967), s.16-17.

ÖNGE, Yılmaz, “Anadolu Türk Mimarisinde Tabii Işıklandırma”, Önasya, VII/73 (Eylül 1971), s.7-8, 12.

ÖNGE, Yılmaz, “Külliyelerimizin Yıkılan Hamamları”, Önasya, VII/74 (1971-72), s.12-13.

ÖNGE, Yılmaz, “Eski Türk Hamamlarında Aydınlatma”, Vakıflar Dergisi, XII (1978), s.121-136.

ÖNGE, Yılmaz, “Alanya ve Alara Kalelerindeki Selçuklu Hamamları”, Antalya 3. Selçuk Semineri, 10-11 Şubat 1989, “Bildiriler”, İstanbul 1989, s.117-124.

ÖNGE, Yılmaz, "Çift Şerefeli Selçuklu Minareleri", Önasya, 5/50 (Ekim 1969), s.10-11, 22.

ÖNGE, Yılmaz, "Karaman Kalesi", Önasya, 4/46 (Haziran 1969),s.8-9.

ÖNGE, Yılmaz, “Emir Mübarezeddin Ertokuş’un Kümbeti ve Çinili Sandukası”, Önasya, 3/27 (Kasım 1967), s.17-18.

ÖNGE, Yılmaz, “Çankırı Hasbey Darüşşifası”,Vakıflar Dergisi, V (1962), s.251-257.

ÖNKAL, Hakkı, “Anadolu Selçuklu Türbeleri”, Türk Kültürü, XXIII/261 (Ocak 1985), s.29-34.

ÖNKAL, Hakkı, “Anadolu Selçuklu Devri Veli Türbeleri Hakkında Bazı Mülâhazalar”, Türk Kültürü, XXV/289 (Mayıs 1987), s.316-321.

ÖNKAL, Hakkı, “Türk Türbe Mimarisinde Cenazelik Katının Gelişmesi”, Türk Kültürü, XXVI/307 (1988), s.732-738.

ÖNKAL, Hakkı, “Selçuklular Devri Amasya Türbeleri”, İslâmi İlimler Fakültesi Dergisi, 4 (1980), s.185-240.

ÖNOL, Hayri, “ Konya’da Kazi İzzeddin Camii Vakfiyesi ”, Konya, 7 (Mart 1937), s.447-448.

ÖZ, İlhan, "İstanbul'daki Türk ve İslam Eserleri Müzesi'ndeki Selçuklu Taş Eserleri", Sanat Dünyamız, X/29 (1984), s.7-13.

ÖZASLAN, Selim, “Selçuklularda Kelam İlmi ve Kelam Alimleri”, I. Uluslar Arası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi- Bildiriler II (11-13 Ekim 2000) Selçuk Ünv. Selçuk Araştırmaları Merkezi Yayını, Konya, 2001, s.137- 147.

ÖZBEK, Ömer, "Eğirdir Mübarizüddin Ertokuş Kervansarayı", Vakıf Dergisi, XI (1976), s.293-311.

ÖZENDER, Hasan, "Âteş-Bâz Veli ve Mevlevî Dergâhlarında Âteş-Bâz Veli Makamının Önemi", 3. Millî Mevlâna Kongresi (Tebliğler), 12-14 Aralık 1988, Konya 1989, s.97-110.

ÖZENDER, Hasan, "Sadreddin Konevî Ma'muresi'nin Mimari Teşekkülü", Selçuk Dergisi, 4 (1989), s.129-167.

ÖZEL, Mehmet, “Erzurum’daki Selçuklu Eserleri”, Kültür ve Sanat, 5 (1977), s.169-176.

ÖZGERGİN, M. Kemal, “Anadolu’da Selçuklu Kervansarayları”, Tarih Dergisi, XV/20, 1965, s.141-170.

ÖZGERGİN, M.Kemal, “Selçuklu Çağı Mimarları-Mimar Oğulbey”, Hisar, S.71, 1969, s.20-22.

ÖZGÜÇ, Tahsin- Mahmut AKOK, "Alayhan, Öresun Han ve Hızırilyas Köşkü, İki Selçuklu Kervansarayı ve Bir Köşkü", Belleten, XXI/81 (1957), s.139-148.

ÖZGÜÇ, Tahsin- Mahmut AKOK," Sarı Han", Belleten, XX (1956), s.379-383.

ÖZGÜÇ, Tahsin- Mahmut AKOK, "Ağzıkara Han", Yıllık Araştırmalar Dergisi, I, 1957, s.93-104.

ÖZGÜÇ, Tahsin- Mahmut AKOK, “Afşin Yakınındaki Eshab-ı Kehf Külliyesi”, Yıllık Araştırma Dergisi, II 1957, s.77-91.

ÖZGÜÇ, Tahsin- Mahmut AKOK, “Develi Abideleri”, Belleten, XIX/75 (1955), s.377-384.

ÖZGÜÇ, Tahsin- Mahmut AKOK, “Üç Selçuklu Abidesi: Dolay Han, Kesik Köprü Kervansarayı ve Han Camii ”, Belleten, C. XXII, Ocak 1958, s. 85-97.

ÖZKAN, Nurettin, “Erzincan/Çayırlı ve Çevresinde Heykel Biçimli Mezar Taşlarından Birkaç Örnek”, VI. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazı Sonuçları ve Sanat Tarihi Sempozyumu (8-10 Nisan 2002), Erciyes Ünv. Fen- Edebiyat Fak. Sanat Tarihi Bölümü, Kayseri, 2002, s. 611- 621.

ÖZSAYINER, Zübeyde Cihan, "Mimaride Yazı", Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemi Uygarlığı, Mimari Bezeme ve El Sanatları, C.2, Ankara, 2006, s. 487-491.

ÖZTÜRK, Nazif, “Vakıflar Arşiv Kayıtlarına Göre Niksar Vakıfları”, Vakıflar Dergisi, XXII (1991), s.45-68.

PARLAR, Gündegül, “Anadolu Selçuklu Sikkelerinde Euro Uygulaması”,VII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazı ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri ( 7-8-9 Nisan 2003) , M.S.G.S.U Fen – Edebiyat Fak. Yay, İstanbul, 2006, s.102 – 109.

PARMAN Ebru-ALTINSAPAN Erol, “Eskişehir-Seyitgazi-Kümbet Köyü’nde Himmet Baba Türbesi ve Devşirme Malzemesi”,Yıldız Demiriz’e Armağan, İstanbul 2001,s.115–228.

PEKER, Ali Uzay , “Anadolu’nun On üçüncü Yüzyılını Anlamak”, Semra Ögel’e Armağan Mimarlık ve Sanat Tarihi Yazıları, Ege Yay., İstanbul, 2000, s.107-117.

PEKÖZ, Birsen, "Türk Mimarisinde Göçebelikten Medeniyete, Kümbetler", Önasya, II/17 1966-67, s.17.

PEKTAŞ, Kadir, “ Van Gölü Çevresinde Bilinmeyen Bazı Hanlar Üstüne”, VII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazı ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri ( 7-8-9 Nisan 2003) , M.S.G.S.U Fen – Edebiyat Fak. Yay, İstanbul, 2006, s. 109–114.

PEKTAŞ, Kadir, “Çardak Han”,Anadolu Selçuklu Dönemi Kervansarayları, T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara,2007,s.161-173.

PILEHVARIAN, Nuran Kara, “Tokat Sümbül Baba Türbe ve Tekkesi’nin Mekansal Tanımlama Problemleri”, I. Uluslar Arası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi- Bildiriler I (11-13 Ekim 2000) Selçuk Ünv. Selçuk Araştırmaları Merkezi Yayını, Konya, 2001, s. 475- 482.

REDFORD, Scott, “ The Seljuqs of Rum And The Antique”, Muqarnas, 10 (1993), s.148-156.

REDFORD, Scott, “ Anadolu Selçukluları ve Antik Çağ”, Cogito, S.29, YKY, İstanbul, 2001, s. 48- 59.

REDFORD, Scott, “ Thirteenth – Century Rum Seljuq Palaces and Palace Imagery”, Ars Orientalis, Vol.23, Gülru Necipoğlu, ed. Ann Arbour: Department of History, University of Michigan, 1993.

ROGERS, J.Michael, "The Çifte Minare Medrese at Erzurum and the Gök Medrese at Sivas", Anatolian Studies, XV 1965, s.63-85.

RUBEN, Walter-Aydın SAYILI, “Kırşehir’in Dikkatimizi Çeken Sanat Abideleri”, çev.

A. İtil, Belleten, XI/44 (1947), XII/45 (1948), s.173-205, s.603-640.

SAĞDIÇ, Zafer, “Selçuklu Taç kapılarında Matematik- Tasarım İlişkisi”, VI. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazı Sonuçları ve Sanat Tarihi Sempozyumu (8- 10 Nisan 2002), Erciyes Ünv. Fen- Edebiyat Fak. Sanat Tarihi Bölümü, Kayseri, 2002.

SARAR, İsmail Ali, “Eskişehir ve Havalisinde Selçuklu Eserlerinin Mana Değeri”, Eskişehir II, Selçuklu Eserleri Semineri Bildirileri, 23-24 Temmuz 1990, Eskişehir 1990, s.47-56.

SARTUGAN, Erdal, "Selçuklular'da Tıp ve Tıp Kuruluşları", Vakıflar Dergisi, XI 1976, s.293-313.

SAY,Yağmur,”Seyyid Battal Gazi Kültü ve Seyyid Battal Gazi Külliyesi”,Tarihte Eskişehir Sempozyumu-1(2-4 Kasım 1998),Eskişehir 2001,s.171

SAYAN,Yüksel, “Van Yöresinde Tarihi Köprüler”, Türkiye İş Bankası Kültür Sanat Dergisi (Van Özel Sayısı),S.32,Ankara,1996,s.35-38.

SEPETÇİOĞLU, M.N, “Anadolu ve Rumeli Topraklarının Türkleşmesinde Bir Köprü”, Türk Tarihinde ve Kültüründe Tokat Sempozyumu (2–6 Temmuz 1986), Tokat Valiliği Şeyhülislam İbn Kemal Araştırma Merkezi, Ankara, 1987, s. 3- 11.

SİPAHİ, Tevfik, “Çankırı Darüşşifa’sı ve Darülhadis’i”, Müze (Museum), 2-3 (1990), s.40-43.

ŞAHİN, Mustafa Kemal,Geçmişten Geleceğe Samsun,Samsun Belediyesi Kültür ve Eğitim Hizmetleri Daire Başkanlığı,Samsun,2006,s.427-447.

ŞAHİN, Mustafa Kemal, “ Denizli / Pamukkale ( Hierapolis ) Müzesi’nde Buylunan Anadolu Selçuklu Dönemine Ait Yazıtlar”, , VI. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazı Sonuçları ve Sanat Tarihi Sempozyumu (8-10 Nisan 2002), Erciyes Ünv. Fen-Edebiyat Fak. Sanat Tarihi Bölümü, Kayseri, 2002, s. 679- 695.

ŞENER, Selçuk, “Kayseri Selçuklu Türbelerinde Malzeme Kullanımı”, VI. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazı Sonuçları ve Sanat Tarihi Sempozyumu ( 8-10 Nisan 2002 ), Erciyes Ünv. Fen-Edebiyat Fak. Sanat Tarihi Bölümü, Kayseri, 2002,

TANYELİ, Uğur, “Anadolu-Türk Kentinde Fiziksel Yapının Evrim Süreci, C II, İTÜ- Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 1987.

TEMİR, Ahmet- Muhiddin ASLANBAY (TAN), “Eskişehir’deki Alâiddin Camisi ve Eskişehir Tarihi ile İlgili Araştırmalar”, Belleten, XXXI/83 1967, s.517-519.

TEVHİD, Ahmed, "Antalya Surları Kitâbeleri", Tarih-î Osmânî Encümeni Mecmuası, V/35 (1 Kanun-u Evvel 1331), s.167–176.

TOP, Mehmet, “Urumiye Mescid-i Cuması ve Mihrabı”, VII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazı ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri ( 7-8-9 Nisan 2003), M.S.G.S.U Fen – Edebiyat Fak. Yay, İstanbul, 2006, s.131-138.

TUNCER, Orhan Cezmi, "Anadolu Selçuklu Yapılarında Açıklıkların Örtülmesi ve Doldurulması", Bedrettin Cömert'e Armağan, Ankara 1980, s. 341-356.

TUNCER, Orhan Cezmi, “Tarihte Sivas ve Sivas Yapılarının Genel Tanımı”, Kültür ve Sanat, 2/6 (Haziran 1990), s.14-17, 88-89 (İngilizce Özet).

TUNCER, Orhan Cezmi, “Konya- Ilgın-Beykonak Köyü Dediği Mahmut Sultan Mescidi ”, Milli Kültür, C.I, S. 9, Ankara, 1977, s. 52- 55.

TUNCER, Orhan Cezmi, “Van Yöresinde Bilinmeyen Bazı Yapılarımız”, Sanat Tarihi Yıllığı, VI (1974-75), s.125-145.

TURAN, Osman, “ Şemseddin Altun- Aba, Vakfiyesi ve Hayatı ”, Belleten, S: XI, 1947, Ankara, 1947.

TURAN, Osman, “Selçuk Devri Vakfiyeleri-I.Şemseddin Altun-Aba Vakfiyesi ve Hayatı”, XI/42 (1947), s.197-235.

TURAN, Osman, “Selçuk Devri Vakfiyeleri. II. Mübarizeddin Er-Tokuş ve Vakfiyesi”, Belleten, XI/43 (1947), s.413-429.

TURAN, Osman, “Selçuk Devri Vakfiyeleri. III Celâleddin Karatay Vakıfları ve Vakfiyeleri”, Belleten, XII 1948, s.17-171.

TURAN, Osman, “II.İzzeddin Keykavus’a ait bir temlikname”,60.Doğum Münasebeti Nedeniyle Zeki Velidi Togan’a Armağan, 1950-1955,İstanbul, 157-177.

TURAN, Osman, “Celaleddin Karatay, Vakıfları ve Vakfiyeleri”, Belleten, C:XII, S.45, 1948.

TURAN, Osman, "Selçuklu Kervansarayları", Belleten, X/39 (1946), s.471-496.

TURAN, Osman, “Selçuklular Zamanında Sivas Şehri”, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, IX/4, 1951, s.447-457.

ULUÇAM, Abdüsselam, “Konya-Eğirdir Kervan yolunun Bilinmeyen Bölümü”, V. Milli Selçuklu Kültür ve Medeniyeti semineri Bildirileri, 25-26 Nisan 1995, Konya, S.Ü. Basımevi, Konya, 1996, s. 85- 94.

ULUÇAM, Abdüsselam, “Bağdat- Irak Müzesi’nde Bulunan Figürlü Bir Selçuklu Mihrabı Üzerine”, I. Milli Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Semineri Bildirileri, 20- 21 Mayıs, 1991, Konya, S.Ü Basımevi, Konya, 1993, s. 57- 68.

ULUÇAM, Abdüsselam, “Eski Van’daki Mimari Anıtlar”,Türkiye İş Bankası Kültür Sanat Dergisi (Van Özel Sayısı),S.32,Ankara,1996,s.19-24.

UYSAL, A.Osman, “Konya-Eğirdir Güzergahında Bazı kervansaraylar”, III. Milli Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Seminerleri Bildirileri, 20-22 Mayıs,1993, S.Ü Basımevi, Konya, 1994, s. 71-83.

UYSAL, A. Osman, “Anadolu Selçukluları’ndan Erken Osmanlı Dönemine Minare Biçimindeki Gelişmeler”, Ankara Unv. Dil ve Tarih- Coğrafya Fak. Dergisi: 361, S.1 – 2, CİLT: XXXIII, Ankara, 1990, s.505- 533.

UYUMAZ, Emine, “Anadolu Selçuklu Çağı Kronolojisi ”, Cogito, S.29,YKY, İstanbul, 2001, s.169-182.

UYUMAZ, Emine, “Anadolu Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubat Dönemine ( 1220- 1237) Bir Bakış”, ”, Cogito, S:29, YKY Yayınları, İstanbul, 2001, s121- 130.

UZLUK, Şehabettin, "Birinci Gıyaseddin Keyhüsrev Oğlu Mimar Sadettin", Konya, III/57 (Temmuz 1943), s. 4-10.

UZLUK, Şehabettin, "Kelûk bin Abdullah'ın İki Meçhul Eseri", Milli Mecmua, XIII/7 (Aralık 1952), s. 4-6.

UZLUK, Şehabettin, "Mevlâna'nın Ölümü ve Yeşil Kubbe", 2.Milli Mevlana Kongresi (Tebliğler), 3-5 Mayıs 1986 Konya, Konya 1987, s.57-60.

ÜLGEN, Ali Saim, "Selçuk Eserlerinin Bilinmeyen Bazı Özelliklerinden Örnekler", VI, Türk Tarih Kongresi, Ankara 20-26 Ekim 1961, Kongreye Sunulan Tebliğler, Ankara 1967, s.169-170.

ÜLGEN, Ali Saim, “Kırşehir’de Türk Eserleri”, Vakıflar Dergisi, II (1942), s.253-261.

ÜLGEN, Ali Saim, “Kırşehir’de Türk Eserleri”, Tarih ve Coğrafya Dünyası, II/1 (1959), s.18-20; 2, s.145-147.

ÜLKÜTAŞIR, M. Şakir, “Sinop Selçukîler Zamanına Ait Tarihi Eserler”, Türk Tarih, Arkeologya ve Etnografya Dergisi, V (1949), s.112-151.

ÜLKÜTAŞIR, M. Şakir, “Sinop’taSelçuklular Zamanına Ait İki Tarihi Eser”, Türk Etnografya Dergisi, XV (1976), s.117-124.

ÜLKÜTAŞIR, M. Şakir, “Anadolu Selçukluları Tarafından Sinop’un Muhasara ve Zaptı”, Türk Kültürü, IX/106 (1971), s.38-43.

ÜNAL, Rahmi Hüseyin, “Kızılören Hanı Yakınındaki Yapının İşlevi Hakkında Gözlemler”, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Dergisi, S: IV, Ege Ünv. Edebiyat Fak. Yayınları, s: 129- 136, İzmir, 1992.

ÜNAL, Rahmi Hüseyin, "Az Tanınan ve Bilinmeyen Doğu Anadolu Kümbetleri Hakkında Notlar", Vakıflar Dergisi, XI (1977), s.121-163.

ÜNAL, Rahmi Hüseyin, “İncir Hanı 1993 Çalışmaları”,Sanat Tarihi Dergisi,VIII,E.Ü.E.F.,İzmir,1996,s.117-129.

ÜNAL, Rahmi Hüseyin, "Iğdır Yakınlarında Bir Selçuk Kervansarayı ve Doğubeyazıt-Batum Kervanyolu Hakkında Notlar", Sanat Tarihi Yıllığı, III, (1960-70), s.7-15.

ÜNAL, Rahmi Hüseyin, "Osmanlı Öncesi Devirden Yayınlanmamış Birkaç Han Üzerinde İnceleme", Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi, in Memoriam Prof. Albert Louis Gabriel Özel Sayısı, Ankara 1978, s.453-483.

ÜNAL, Rahmi Hüseyin, "Sevserek Hanı (Malatya-Pötürge) ve Yerhan (Erzincan-Refahiye) Hakkında Bir İnceleme", I.Milletlerarası Türkoloji Kongresi, 15-20.X.1973, İstanbul 1979, s.952-967.

ÜNAL, Rahmi Hüseyin, "Doğu Anadolu'da Bilinmeyen Üç Selçuklu Hanı", Arkeoloji-Sanat Tarihi Dergisi, II (1983), s.106-118.

ÜNAL, Rahmi Hüseyin, "Osmanlı Öncesi Dönemden Yayınlanmamış Üç Menzil", Arkeoloji-Sanat Tarihi Dergisi, V (1990), s.181-191.

ÜNAL, Rahmi Hüseyin, "Kızılören Hanı Yakınındaki Yapının İşlevi Hakkında Gözlemler", Arkeoloji-Sanat Tarihi Dergisi, VI (1992),s.129-136.

ÜNAL, Rahmi Hüseyin, “Arapkir’de Osmanlı Öncesi Devirden Bilinmeyen İki Anıt”, Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi, 4 (Nisan 1972), s.57-62, 63-69 (Fransızcası).

ÜNAL, Rahmi Hüseyin, “Aşağı Söylemez Köyü (Karayazı) Kümbetleri”, Atatürk Üniversitesi 50.Yıl Armağanı, I, Erzurum 1974, s.117-131.

ÜNAL, Rahmi Hüseyin, “Eber Künbeti ve Sarı Lala Türbesi (Afyon)”, Arkeoloji-Sanat Tarihi Dergisi, 3 (1984), s.185-203.

ÜNVER, A. Süheyl, “Yetmiş Yıl Önce Konya”, Belleten, C: XXXI, S:122, TTK, Ankara, 1967, s.201-220.

ÜNVER, A. Süheyl, “Amasya Darüşşifası (1308)”, Tedavi Seririyatı ve Labaratuarı, 17 (1935), s.29-34.

ÜNVER, A. Süheyl, "Selçuklu Türkleri Zamanında Anadolu'da Kaplıcalar", V.Milli Türk Tıp Kongresi, Tebliğler, İstanbul 1934, s.2-3.

ÜNVER, A. Süheyl, “Konya Aksaray’ı Darüşşifa Medresesine Ait bir Vesika”, Türk Tıp Tarihi Arşivi, 5/18 (1940), s.72-74.

ÜNVER, A. Süheyl, "Selçuklular Zamanında Kütüphaneler Üzerine Yeni Örnekler ve Bazı Mülahazalar", III.Türk Tarih Kongresi, Ankara 15-20 Kasım 1943, Kongreye Sunulan Tebliğler, Ankara 1948, s.642-646.

ÜNVER, A. Süheyl, "Anadolu Selçukluları Zamanında Umumî ve Hususî Kütüphaneler", Atatürk Konferansları, II (1964-68), Ankara 1970, s.3-29.

ÜNVER, A. Süheyl-Hasan Fehmi TURGAL, "Seçuk Türkleri Zamanında Anadolu'da Kaplıcalar", Beşinci Türk Tıp Kongresi, 20-22 Ekim 1933, İstanbul 1934, s.84-89.

VEREL, Necla, “Bitlis Camileri”, Vakıflar Bülteni, I/1 (1970), s.128-142.

VRYONIS, Speros, “Selçuklu Gulamları ve Osmanlı Devşirmeleri”, Cogito, s.29, YKY, İstanbul, 2001, s. 93-119.

YASA, Azize Aktaş, “Eski Çağdan Yirminci Yüzyıla Seyahatnamelerdeki Konya Kalesi”, Prof. Dr. Zafer Bayburtluoğlu Armağanı: Sanat Yazıları, (Ed. Mustafa Denktaş-Yıldıray Özbek) Kayseri Büyük şehir Belediyesi Kültür Yayınları, Kayseri, 2001, s. 29-64.

YAVAŞ,Doğan, “Çifte Minareli Medrese”,Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, cilt:8,İstanbul,1993,s.311-312.

YAVUZ, Ayşıl Tükel, "Anadolu Selçuklu Kevansaraylarında Mekân-İşlev İlişkisi İçinde Savunma ve Barınma", IX.Vakıf Haftası Kitabı, Ankara 2-4 Aralık 1991, Ankara 1992, s. 253-284.

YAVUZ, Ayşıl Tükel, “Anadolu Selçuklu Dönemi Hanları ve Posta- Menzil- Derbent Teşkilatları ”, Doğan Kuban’a Armağan, s. 25-38, Eren Yayınları, İstanbul, 1996.

YAVUZ, Ayşıl Tükel, “Anadolu Selçuklu Dönemi Kervansaraylarının Tipolojisi”,IV. Milli Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Seminerleri Bildirileri, 25- 26 Nisan, S.Ü. Basımevi, s.183-198, Konya, 1995.

YAVUZ, Yıldırım, “Alanya’nın Demirtaş (Syedre) Bucağındaki Köşk”, Belleten, XXXIV/135 (1971), s.353-372.

YETKİN, Suut Kemal, “Selçuklu Kervansaraylarının Özellikleri”, Milletlerarası I. Türk Sanatları Kongresi, Kongreye Sunulan Tebliğler, Ankara, 19-24 Ekim, 1959, TTK, Ankara, 1962, s. 408- 410.

YETKİN, Şerare, "Anadolu'da Selçuklu Şifahaneleri", Türk Kültürü, 1/10 (Ağustos 1963), s. 23-31.

YETKİN, Şerare, "The Seljuk Shifa-Hanes in Anatolia", Cultura Turcica, I/1 (1964), s.136-146.

YETKİN, Şerare, "Konya'da Bulunan Kanatlı At Figürlü Kabartma ve Anadolu Türk Sanatındaki Yeri", Doğumunun Yüzüncü Yılında Atatürk'e Armağan, İstanbul 1981, s. 367-380.

YETKİN, Şerare, “Alara Kalesi’ndeki Hamamlı Kasır ve 13. Yüzyıl Anadolu Mimarisindeki Yeri”, Malazgirt Armağanı, Ankara 1972, s.119-126.

YİNANÇ, Refet, “Selçuklu Medreselerinden Amasya Halifet Gazi Medresesi ve Vakıfları”, Vakıflar Dergisi, XV (1982), s. 5-22.

YİNANÇ, Refet, “Kayseri ve Sivas Darüşşifalarının Vakıfları”, Belleten, XLVIII (1985), s. 299-307.

YİNANÇ, Refet, “Eshab-ı Kehf Vakıfları”, Vakıflar Dergisi, XX(1988), s.311-320.

YURDAKUL, Erol, “Tokat Vilayetinde Bilinmeyen Bir Selçuklu Hankâhı”, Önasya, 5/59-60 (Temmuz-Ağustos 1970), s.9-10.

YÜCEL, Erdem, “Selçuklu ve Osmanlı Ankara’sı”, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, XXIV/303 (1969), s.8-13.

YÜCEL, Erdem, “Beyşehir. Bir Selçuklu ve Osmanlı Merkezi”, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, 31/310 (Temmuz-Eylül 1971), s.2-6.