ABDÜLAZİZ MESCİDİ

Yerin adı: Konya’da kendi adı ile anılan Abdülaziz Mahallesinde Kadı İzzettin Sokak 20 numaradadır.

Yapım Tarihi: Oldukça zarar gören kitabesinde, yapım tarihinin 651 H/1253 M olduğu yazmaktadır.

Kitabe: Selçuklu sülüsü ile yazılmış fakat görmüş olduğu tahribattan tamamı okunamayan bir kitabesi bulunmaktadır.

Vakfiye: Kitabe parçalarının kaybolması yüzünden vakfiyesiyle ilgili net bir bilgi bulunmamaktadır.

Kurucu: Banisi hakkında net bir bilgi yoktur. Fakat dönemin Müzeler Müdürü Mehmet Önder banisinin Osman Gazi’nin kayın pederi olan Şeyh Abdülaziz olduğunu söylemektedir.

Sanatçı: Herhangi bir bilgi mevcut değildir.

Onarım Durumu: Abdülaziz Mescidi günümüzde varlığını sürdürmektedir. Konya Şer’iyye Sicil defterlerinde 978 H yılında mescid harabe olarak görülmektedir. 1962 yılının Temmuz ayında bir onarım görmüştür. En son onarımını son yıllarda görmüş olan yapı geçirdiği ciddi değişimlerle günümüze gelebilmiştir.

Plan: Tek mekanlı ve kare planlı bir mescittir. Diğer Selçuklu mescitlerine benzemektedir.
Kubbeyle örtülü tek mekanlı yapının zamanında süslü ve bezemeli olan mihrabından bir eser kalmamıştır. Mihrabın mukarnasları altında alçıdan kabartma olarak işlenmiş bir yazı kuşağı vardır. Yapının bugünkü mihrabı ise ahşap malzeme kullanılarak yapılmıştır tarihsel anlamda bir değeri yoktur. Ayrıca bir de ahşap minber bulunmaktadır.

Üçboyutlu Özellik: Alt tarafı taş, üstü ve kubbesi tuğla kullanılarak yapılan mescidin kubbesi dışardan boğum boğum sivrilmektedir. Batı köşesinde kapısı bulunmakta, dört tarafa birer penceresi açılmaktadır. Yapının önünde eskiden bir çeşme olduğu bilinmektedir.

Malzeme: Yapının gövdesinin taş, kubbenin ise tuğla ile yapıldığı bilinmektedir.

Süsleme: Mescid günümüzde tamamen sıvanmıştır.Çinilerle süslü mihrabından bugün eser kalmamıştır.

Tarihlendirme: Mescid, onarım sırasında bulunan kitabeye göre 651H/1253 yılında II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in oğlu II. İzzeddin Keykavus zamanında yapılmıştır.

Değerlendirme: Yapı orijinal halini koruyamamış zaman içerisinde geçirdiği tadilat ve onarımlarla günümüze gelebilmiştir.

Kaynakça: AKTAŞ, Azize, Konyada’ki Anadolu Selçuklu dönemi Yapılarında Malzeme ve Teknik, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üni. Sos. Bilm. Ens. Ankara,1988.
ATÇEKEN, Zeki, Konya’daki Selçuklu Yapılarının Osmanlı Devrinde Bakımı ve Kullanılması, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara,1998.
KONYALI, İbrahim Hakkı, Abideleri ve Kitabeler ile Konya Tarihi, Konya 1964.
YASA,Azize, Anadolu Selçuklularında Türk İslam Şehri Olarak Konya(3 cilt),
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üni. Sos. Bilm. Ens. Ankara,1996.