ALTINAPA (İPLİKÇİ) MEDRESESİ

Yerin adı: Konya’da Alâeddin tepesinden inen yolun sağ tarafındaki İplikçiler Camiinin güney bitişiğinde yer alıyordu.

Yapım Tarihi: Medresenin yapım tarihi ile ilgili hakim görüşe göre 13.yy başlarında yapılmıştır.

Kitabe: Kitabesi bulunamamıştır.

Vakfiye: 598 h/1202 m yılında II. Rüknettin Süleyman Şah zamanında düzenlenmiş bir vakfiyesi bulunmaktadır.

Kurucu: Medresenin banisi Şemsettin Altınapa’dır.

Sanatçı:

Onarım Durumu: 1925 yılında yapının bulunduğu alanda özgün yapıdan eser taşımayan kerpiç bir yapı bulunuyordu. 3 Mart1924 yılında yapı tamamen kapatılmıştır. Yapı 30 Kasım 1925 yılında yürürlüğe giren Tekke ve Zaviyelerin kaldırılması yasasıyla beraber yıkılmıştır. Son kalıntıları olan İplikçi Camiinin güneyindeki küçük kümbetli bir hücrede son zamanlarda yıkılmış ve yok olmuştur.

Plan: Kubbe örtülü ve medrese odalarının bulunduğu bir yapıdır. Abdullah Kuran ‘ın görüşüne göre yapı doğu-batı yönünde dikdörtgen plan şemasına göre düzenlenmiştir. Aynı görüşe göre yapının iki eyvanı, ana eyvanın yanlarında, birinin kışlık derslik diğerinin ise mescit olduğu düşünülen iki kubbeli odası ve 10,12 dersliği bulunmaktadır.

Üçboyutlu Özellik: Kubbe örtülü medresenin cephelerinde kemerli odaların yer aldığı dönem kaynaklarındaki aktarımlarda yer almıştır.

Malzeme:

Süsleme:

Tarihlendirme:

Değerlendirme:

Kaynakça: -ATÇEKEN, Zeki, Konya’daki Selçuklu Yapılarının Osmanlı Devrinde Bakımı ve Kullanması, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara,1998.
-KONYALI, İbrahim Hakkı, Abideleri ve Kitabeler ile Konya Tarihi, Konya 1964
-KURAN, Aptullah, Anadolu Medreseleri, I, Ankara,1969.
-TURAN, Osman, “Selçuk Devri Vakfiyeleri-I.Şemseddin Altun-Aba Vakfiyesi ve Hayatı”, XI/42 (1947), s.197-235.