BULGUR TEKKE MESCİDİ

Yerin adı: Konya’nın Demirciler çarşısındadır.

Yapım Tarihi: Yapım tarihi tartışmalı olan mescid çini süsleme özelliklerine dayanılarak 13.yy’ın son çeyreğine tarihlenir.

Kitabe: Yapı da mimarı, banisi ve yapım tarihiyle ilgili bilgi veren bir kitabe bulunamamıştır.
Fakat eyvan ve son cemaat yerinin sağında, üçüncü ile dördüncü sütunun arasında bulunan mezar taşının üzerindeki kitabenin mescidin mütevellisi olduğu düşünülen Seyyid Ahmet’e ait olduğu düşünülmektedir.

Vakfiye: Bu yapıya ait vakfiye bulunamamıştır.

Kurucu: Kurucusu bilinmemektedir.

Sanatçı: Yapının sanatçısı hakkında herhangi bir bilgiye sahip değiliz.

Onarım Durumu: Günümüze ulaşılabilen fakat birçok onarım ve tamirat işlemi geçirdiğini düşündüğümüz yapıya dair bu tür bir bilgilendirici belge bulunmamaktadır. Mescid günümüzde ibadete açıktır.

Plan: Kare planlı bir mescitle buna eklenen eyvanlı bir bölümden oluşur.
Mescidin içerisinde beş metre genişliğinde taştan mukarnaslı bir mihrapla bir de ahşap minber vardır. Mihrabın büyüklüğü yapının ilk halinin daha büyük olduğunu düşündürmektedir.

Üçboyutlu Özellik: Mescidin alt tarafı iri Gödene taşıyla, üstü ise tuğlayla yapılmıştır. Üzerini yine tuğla ile örülmüş bir kubbe örtmektedir. Mescidin doğusunda altlı üstlü iki pencere bulunur. Mescidin kuzeyinde iki kalın taş sütuna oturan tuğla örgülü yüksekçe bir eyvanı vardır. Mescidin son cemaat yerini yirmi beş kalın ağaçlı bir çatı örtmektedir. Kuzey’deki dükkânların yerlerinde eski yapının kalın ve harçlı temelleri bulunmuştur. Burası çevresi revaklı ve ortası açık bir açık hava yapısıdır.

Malzeme: Cephelerde alt seviyelerde kesme taş, sonrasında ise tuğla malzeme kullanılmıştır.

Süsleme: Mescidin içerisini ilk zamanlar dört bir tarafından 2,5 metre yüksekliğe kadar kaplayan altı köşeli mavi renkli Selçuklu çinilerinden günümüze pek fazla bir şey kalmamıştır. Zamanında mozaik çiniyle mihrabın önceleri yalnız alt kısmında görülebilen siyah ve mavi mozaikler de bugün sıvanmış durumdadır. Pencerelerin dış pervazları, Selçuklu devri mozaikleri ile süslenmiştir.

Tarihlendirme: Mescidin bir Karamanoğlu yapısı olduğu savı ileri sürülmesine rağmen ortak kanaat yapının Selçuklu eseri olduğudur.

Değerlendirme: Taş ve tuğla malzemenin bir arada kullanıldığı kare planlı bir mescid tipi olarak genel mimari özellikler barındırmaktadır.

Kaynakça: ATÇEKEN, Zeki, Konya’daki Selçuklu Yapılarının Osmanlı Devrinde Bakımı ve
Kullanması, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara,1998.
KONYALI, İbrahim Hakkı, Abideleri ve Kitabeler ile Konya Tarihi, Konya 1964.
YASA,Azize, Anadolu Selçuklularında Türk İslam Şehri Olarak Konya(3 cilt),
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üni. Sos. Bilm. Ens. Ankara,1996.