HALKABEGÜŞ (MUSALLA) MESCİDİ

Yerin adı: Kalenderhane Mahallesinde Ankara Caddesinin doğusunda Musalla Mezarlığının karşısında 94 numaradadır.

Yapım Tarihi: Kitabesi ve vakfiyesi bulunamayan yapının 618 H/1221 M yılında yaptırılan Konya Kalesinden önce inşa edilmiş olması gerektiği düşünülür.

Kitabe: Kitabesi bulunamamıştır.

Vakfiye: Vakfiyesi bulunamamıştır.

Kurucu: Kurucusu bilinmemektedir.

Sanatçı: Sanatçısı bilinmemektedir.

Onarım Durumu: Yapı 1961 yılında ciddi bir onarım geçirmiş ve çocuk kitaplığı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Son yıllarda çeşitli onarımlar görmüş olan yapı günümüzde ibadete açıktır.

Plan:Tek mekanlı ve kare planlı bir mescit yapısıdır. Yapı itibarıyla diğer Selçuklu yapılarına benzemektedir.
Mescidin alt kısmında türbe olduğu anlaşılmaktadır. Fakat herhangi bir sanduka ve mezar yoktur. Alt bölüme beş basamaklı bir merdivenle inilmektedir.

Üçboyutlu Özellik: Düzenli bir yerleşim örgüsünü sahip olan kuzeyde bir penceresi vardır. Mescidin eteğinde pencereler bulunan tuğladan yuvarlak bir kubbesi vardır. Kubbenin üzeri günümüzde kurşun ile kaplanmıştır. Kapısı kuzeye doğru açılır. Mescid iki kat halinde kurgulanmıştır.

Malzeme: Yapıda kesme taş, moloz taş ve tuğla malzeme kullanılmıştır.

Süsleme: Mescidin dış yüzeyinde tuğla çıkıntılar halinde süsler yapılmıştır. Fakat günümüzde üzeri kurşun ile kaplanmıştır.

Tarihlendirme:

Değerlendirme: İlk oluşumunda türbe olarak kurgulanan ve inşa edilen yapı daha sonra mescide dönüştürülmüştür. Günümüze kadar ulaşabilen yapı zaman içerisinde çeşitli tadilat ve onarımlar görmüştür.
Kaynakça:ATÇEKEN, Zeki, Konya’daki Selçuklu Yapılarının Osmanlı Devrinde Bakımı ve Kullanması, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara,1998.
AKTAŞ, Azize, Konya’daki Anadolu Selçuklu Dönemi Yapılarında Malzeme ve Teknik, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üni. Sos. Bilm. Ens. Ankara,1988.
KONYALI, İbrahim Hakkı, Abideleri ve Kitabeler ile Konya Tarihi, Konya 1964.
MESARA, Gülbün-ÖZEN, Mine Esiner, Süheyl Ünver’in Konya Defterleri, Kubbealtı Neşriyat, İstanbul,2006.
YASA,Azize, Anadolu Selçuklularında Türk İslam Şehri Olarak Konya(3 cilt),
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üni. Sos. Bilm. Ens. Ankara,1996,