KADI KALEMŞAH (GAZİ ALEMŞAH) MEDRESESİ

Yerin adı: Kadı Kalemşah Medresesi, Konya’da Selçuklu dönemi Dış Kale surları içinde, Fahreddin Paşa parkı yerinde konumlanmıştı.

Yapım Tarihi: Kitabesi bulunamamış olan medrese dönem kaynaklarına dayanılarak 13.yy sonuna tarihlendirilir.

Kitabe:

Vakfiye:

Kurucu: Yapının banisi ile ilgili farklı görüşler bulunmaktadır. Eflâki Kadıların Sultanı Taceddin Kalemşah olarak bahsederken, Konyalı’da yapının banisi olarak Taceddin Kalemşah olarak geçer. Önder’in savına göre ise bani dönemin fakihlerinden Zeyneddin Kadı Kalemşah’dır.

Sanatçı:

Onarım Durumu: Yapı Fahreddin Paşa parkı yapılırken yıkılmıştır.

Plan:

Üçboyutlu Özellik:

Malzeme:


Süsleme:

Tarihlendirme:

Değerlendirme:

Kaynakça: KONYALI, İbrahim Hakkı, Abideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi, Konya, 1964.
YASA,Azize, Anadolu Selçuklularında Türk İslam Şehri Olarak Konya(3 cilt),
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üni. Sos. Bilm. Ens. Ankara,1996.
ÖNDER, Mehmet, Konya Rehberi, Konya, 1950.