KAPTURGA (BEGAVİ) MAHALLESİ MESCİDİ

Yerin adı: Konya’da Beyhekim mescidinin batısındaki Zindankale önünde ve diğer bir tarifle Alâeddin tepesinin batısında konumlanmıştı. Kılıç, bıçak, hançer gibi malzemelerin imalat işlemine kapturga adı verildiğinden ve mescidin bu alanda yer almasından dolayı bu adla anıldığı düşünülmektedir.

Yapım Tarihi: 613 h/1216 m tarihinde I.İzzedin Keykavus döneminde yaptırıldığı düşünülmektedir.

Kitabe: Kapı Çeşmesi üzerinde bulunan Selçuk sülüsü dört satırlık Arapça kitabenin mescide ait olduğu genel bir kabul görmüştür

Vakfiye: Vakfiyesi bulunamamıştır.

Kurucu: Mescidin banisinin Konyalı Mesudzade olduğu düşünülmektedir.

Sanatçı:

Onarım Durumu: Mescidin ve yanındaki hamam yapısının 20.yy ilk yarısına kadar var olduğu bilinmektedir. Fakat bu zaman diliminden sonra yapı yok olmuştur.

Plan:

Üçboyutlu Özellik:

Malzeme:

Süsleme:

Tarihlendirme:

Değerlendirme:

Kaynakça: ATÇEKEN, Zeki, Konya’daki Selçuklu Yapılarının Osmanlı Devrinde Bakımı ve Kullanımı, Ankara 1998
KONYALI, İbrahim Hakkı, Abideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi, Konya, 1964.
YASA,Azize, Anadolu Selçuklularında Türk İslam Şehri Olarak Konya(3 cilt),
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üni. Sos. Bilm. Ens. Ankara,1996.