KARA ARSLAN TÜRBESİ

Yerin adı: İbn Şahin mah. Yeşil Gözler sokaktaki çocuk parkı içindedir.

Yapım Tarihi: 13.yy’ın ilkyarısına tarihlenir.

Kitabe: Batısında bulunan kemerli kapısının üzerinde Selçuklu sülüs ile yazılmış bir kitabesi bulunmaktadır.

Vakfiye: Yapının vakfiyesi bulunamamıştır.

Kurucu: Türbenin banisi I.İzzeddin Keykavus devrinde divittar, I.Alâeddin Keykubad zamanında da vezir olan Ziyaeddin Kara Arslan’dır.

Sanatçı: Sanatçısı bilinmemektedir.

Onarım Durumu: Türbe 1951 yılında Konya ve Mülhakatı Eski Eserler Sevenler Derneği tarafından onarılmıştır. Türbe son yıllarda yeni bir tadilat geçirmiştir.

Plan: Sekizgen prizma gövdeli ve pramidal külahlıdır. Anadolu Selçuklu klasik kümbet tipidir.
Türbenin içindeki köşeli gövde duvarları kabaca yontulmuş taşlarla örülüdür. Çini kaplamalı tek bir mezar vardır. Kapısı batıya açılır, dört duvarına açılan birer pencere bulunur.

Üçboyutlu Özellik: Zamanla çevresindeki toprak seviyesi yükseldikçe türbenin kaidesi toprak altında kalmıştır. Üzerinde sekizgen bir piramit örtü vardır. Kümbetin alem ayağının sivri kısmı yıkılmıştır.

Malzeme: Türbenin gövdesinde kasnağa kadar kesme taş, kasnak ve külah bölgesinde ise tuğla malzeme kullanılmıştır. İç kısımda ise geçişlere kadar düzensiz moloz taş, geçişlerde iki sıra halinde kesme taş, kubbede ise tuğla kullanılmıştır.

Süsleme: Türbenin içindeki mezarın çinileri renk olarak oldukça güzeldir, fakat çoğu bozulmuştur. Sandukanın üstünde mavi zemin üzerinde beyaz kabartma olarak bir kuşak halinde “Ayete’l-kürsî”nin yazılı olduğu kalan izlerden belli olmaktadır.

Tarihlendirme: Fatih, II. Beyazıt, Yavuz ve III. Murat adına yapılan Konya evkafı tahrir defterlerinde Kara Arslan Mescidi bulunmasına rağmen türbenin adı geçmemektedir.

Değerlendirme: Selçuklu klasik kümbet tipinde inşa edilen yapı zaman içinde oldukça onarım görmüş orijinal hali bozulmuştur.

Kaynakça: AKTAŞ, Azize, Konyada’ki Anadolu Selçuklu dönemi Yapılarında Malzeme ve Teknik, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üni. Sos. Bilm. Ens. Ankara,1988.
ATÇEKEN, Zeki, Konya’daki Selçuklu Yapılarının Osmanlı Devrinde Bakımı ve
Kullanması, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara,1998.

KONYALI, İbrahim Hakkı, Abideleri ve Kitabeler ile Konya Tarihi, Konya 1964.

ÖNKAL, Hakkı, Anadolu Selçuklu Türbeleri, Atatürk Kültür Merkezi Yay., Sayı:91,
Ankara, 1996.

YASA,Azize, Anadolu Selçuklularında Türk İslam Şehri Olarak Konya(3 cilt),
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üni. Sos. Bilm. Ens. Ankara,1996,