KEMALİYE (KÜÇÜK KARARTAY) MEDRESESİ

Yerin adı: Konya ilinde Alâeddin Camiinin kuzeyinde, Akıncı mahallesinde bulunmaktaydı.

Yapım Tarihi: Yapı 649 h/1251 m yılında yaptırılan Büyük Karatay Medresesinden önce yapıldığı düşünülmektedir.

Kitabe: Kitabesi bulunamamıştır.

Vakfiye: Vakfiyesi bulunamamıştır.

Kurucu:

Sanatçı:

Onarım Durumu: Kemaliye Medresesinin Karatay Medresesinden önce inşa edildiği bilinmektedir. 19.yy sonlarında Konya Mevlâna Dergâhı postnişinlerinden Abülvâhid Çelebi medreseye müderris olarak atanmıştır ve kerpiçten öğrenci hücreleri oluşturulmuştur. Eski altyapı üzerine kurulduğu düşünülen bu hücrelerde 1939 yılında yıktırılmıştır.Günümüzde medrese yapısından beşik tonozu yıkılmış bir eyvan ve taş kapısının kanadına ait bir bölümü kalmıştır.

Plan: Açık avlulu medrese grubundandır. Fakat kaç eyvanlı olduğu bilinememektedir. Genel kanı iki eyvanlı olduğu noktasındadır.

Üçboyutlu Özellik:

Malzeme:

Süsleme: Yapıdan kalan son izler doğrultusunda firuze, siyah ve patlıcan renkleriyle sırlı tuğla ve çini kullanılarak yapılan geometrik ağılıklı bir süsleme programı olduğu söylenebilir. Ana eyvanın alt kısmındaki ve beşik tonoz başlığına kadar olan kısımdaki çinilerden izler kalmıştır. Mihrabın da çini ile bezeli olduğu düşünülmektedir.

Tarihlendirme:

Değerlendirme:

Kaynakça: -KONYALI, İbrahim Hakkı, Abideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi, Konya, 1964.
-YASA,Azize, Anadolu Selçuklularında Türk İslam Şehri Olarak Konya(3 cilt),
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üni. Sos. Bilm. Ens. Ankara,1996,
- BAYKARA, Tuncer, Türkiye Selçukluları Devrinde Konya, Kültür ve Turizm Bakanlığı,
Ankara, 1985.
-YILDIRIM,Mustafa, Konya’da Son Asırda Kaybolan Bazı Selçuklu Yapıları,
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,Selçuk Üni. Sos. Bilm. Ens. Konya,1997.