MESUT BİN ŞEREFŞAH MEDRESESİ

Yerin adı: Yapı Konya’da Ali Hoca mahallesinde, Karahan caddesi üzerinde Dış Kale surları dışının güneyindedir.

Yapım Tarihi: Hanikâh, günümüzde Hoca Ali Mescidinin kapısında bulunan kitabesine göre 637 h/1239 m yılında II. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında inşa edilmiştir. Medresenin de aynı dönemde inşa edildiği düşünülmektedir.

Kitabe: Medresenin kitabesi bulunamamıştır.

Vakfiye: Vakfiyesi bulunamamıştır.

Kurucu: Medresenin banisinin Mesut bin Şerefşahtır olduğu düşünülmektedir.

Sanatçı:

Onarım Durumu: Medrese günümüze ulaşamamıştır.

Plan:

Üçboyutlu Özellik:

Malzeme:

Süsleme:

Tarihlendirme:

Değerlendirme:

Kaynakça: -ÖNDER, Mehmet, Konya Rehberi, Konya, 1950.
- KONYALI, İbrahim Hakkı, Abideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi, Konya, 1964.
- YASA,Azize, Anadolu Selçuklularında Türk İslam Şehri Olarak Konya(3 cilt), Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üni. Sos. Bilm. Ens. Ankara,1996.