SAHİP ATA'NIN BÜYÜK HANI

Yerin adı: Sivas'ta inşa edilen yapının Selçuklu Medresesi ve Mısmıl Irmak'a yakın bir noktada inşa edildiği bildirilir.

Yapım Tarihi: Yapının adına Sahip Ata Fahreddin Ali'nin, 1280 tarihli Gök Medrese Vakfiyesinde rastlanılır. Bu nedenle yapı için kabul edilebilecek en geç inşa tarihi 1280 yılıdır.

Kitabe: Bilinmiyor.

Vakfiye: Bilinmiyor.

Kurucu: Ünlü Anadolu Selçuklu veziri Sahip Ata Fahreddin Ali tarafından inşa edilmiştir.

Sanatçı: Bilinmiyor.

Onarım Durumu: Günümüze ulaşmamıştır.

Plan: Bilinmiyor.

Üçboyutlu Özellik: Bilinmiyor.

Malzeme :Bilinmiyor.

Süsleme: Bilinmiyor.

Tarihlendirme:

Değerlendirme:

Kaynakça: Mustafa DEMİR, Türkiye Selçukluları ve Beylikler Devrinde Sivas Şehri, Doktora Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 1996.
Sadi BAYRAM-Ahmet Hamdi KARABACAK, “Sahip Ata Fahrü’d-Dîn Ali’nin Konya, İmaret ve Sivas Gökmedrese Vakfiyeleri” Vakıflar Dergisi, C XIII, Ankara, 1981, s. 31-61.