SAHİP İSFAHANİ’NİN SARAYI

Yerin adı: Konya Dış Kale surları içerisinde, kuzeybatıda, Hızır İlyas Bey Zaviyesinin altındaki bahçenin sınırlarındadır.

Yapım Tarihi: 1246–49 yıllarında yaşanan bir olay nedeniyle yapıdan bahsedilmektedir. Yaşanılan olay
II. İzzeddin Keykavus devrinde emirlerin öldürülmesidir.

Kitabe: Kitabesi bulunamamıştır.

Vakfiye: Vakfiyesi bulunamamıştır.

Kurucu: Yapının banisinin Sahip Şemseddin-i İsfahani olduğu düşünülmektedir.

Sanatçı: 

Onarım Durumu: Yapı günümüze ulaşamamıştır.

Plan:

Üçboyutlu Özellik:

Malzeme:

Süsleme:

Tarihlendirme:

Değerlendirme:

Kaynakça: YASA,Azize, Anadolu Selçuklularında Türk İslam Şehri Olarak Konya(3 cilt), Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üni. Sos. Bilm. Ens. Ankara,1996.
KONYALI, İbrahim Hakkı, Abideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi, Konya, 1964.