ŞERAFEDDİN CAMİİ

Yerin adı: Yapı Konya’da bugünkü Şerafeddin Camiinin konumlandığı yerde, Alâeddin caddesinin kuzeyinde, Selçuklu Dış Kale surları içerisinde yer alıyordu.

Yapım Tarihi: 621 h/1224 m tarihi Devlet Hatun vakfiyesinde yapının adı geçmektedir ve yapının bu tarihten önce inşa edildiği bilinmektedir.

Kitabe: Kitabesi bulunamamıştır.

Vakfiye: Vakfiyesi bulunamamıştır.

Kurucu: Yapının banisi ile ilgili farklı görüşler ileri sürülmektedir. Bir görüşe göre Şerafeddin 13.yy’da Konya’da yaşamış bir zat, diğer bir görüşe göre Çaşnigir Şerefeddin Osman’dır.

Sanatçı:

Onarım Durumu: Aslen bir Selçuklu yapısı olan Cami ve türbe Karamanoğulları döneminde onarım görmüş ya da tekrar inşa edilmiştir. Daha sonra 1046 h/1636 m tarihinde Konyalı Mehmet Çavuşoğlu tarafında yıktırılmış ve tekrar yapılmıştır.
1925 senesine kadar ayakta olan türbe ise bu tarihte yıktırılmıştır.

Plan: Caminin orijinal haliyle ilgili bir plan tanımlaması yapılamamaktadır. Fakat türbenin iki katlı olduğu ve kare olan gövdenin kasnak seviyesinden sonra sekizgene dönüştüğü, üst örtüsünün ise piramidal bir külahla örtülü olduğu fotoğraflardan ve dönem kaynaklarından bilinmektedir. Yine bu bilgiler dâhilinde içinde kitabesiz bir sanduka olduğu da aktarılmaktadır.

Üçboyutlu Özellik:

Malzeme: Camide bol çini malzeme kullanıldığı, türbe de ise kesme taş ve tuğla kullanıldığı düşünülmektedir.

Süsleme: Günümüzde mevcut olan caminin cephesinde kullanılan ve eski yapıdan kalan firuze çiniler yapının orijinalinde bol miktarda çini bezeme kullanıldığını düşündürmektedir.

Tarihlendirme:

Değerlendirme:

Kaynakça: KONYALI, İbrahim Hakkı, Abideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi, Konya, 1964.
YASA,Azize, Anadolu Selçuklularında Türk İslam Şehri Olarak Konya(3 cilt), Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üni. Sos. Bilm. Ens. Ankara,1996.
ÖNDER, Mehmet, Konya Rehberi, Konya, 1950.
MESARA, Gülbün-ÖZEN, Mine Esiner, Süheyl Ünver’in Konya Defterleri, Kubbealtı Neşriyat, İstanbul,2006.